Nguyễn Đông Yên


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, giải tích không trơn, giải tích đa trị, bất đẳng thức biến phân, giải tích số và tính toán khoa học


Liên hệ
Phòng làm việc: 512, Nhà A6
Điện thoại: +84 (024 38361121 /512
Email: ndyen AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Dr. Sci., 1999, University of Lodz (Lodz, Poland)
  • Ph.D., 1988, Hanoi Institute of Mathematics (Hanoi, Vietnam)
  • B. s., 1981, The Belorussian State University (Minsk, Belorus).

Các lĩnh vực quan tâm

  • Optimization
  • Nonsmooth Analysis
  • Set-Valued Analysis
  • Variational Inequalities
  • Numerical Analysis and Scientific Computing


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet


Danh sách gần đây
1Vũ Thị Hướng, C. Yalcin Kaya, Nguyễn Đông Yên, Solution to an open question about optimal economic growth models. Applicable Analysis, 103 (2024), 1215–1223. (SCI-E, Scopus).
2Dương Thị Kim Huyền, Do Sang Kim, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions for nondifferentiable minimax programs and vector optimization problems, Journal of Optimization Theory and Applications 200 (2024), No. 2, 703-723. (SCI-E, Scopus).
3Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Mậu Nam, Nguyễn Năng Thiều, Nguyễn Đông Yên, Relationships between polyhedral convex sets and generalized polyhedral convex sets, Journal of Optimization Theory and Applications, 199 (2023), 766-786, (SCI-E, Scopus).
4 Samir Adly, Nguyễn Năng Thiều, Nguyễn Đông Yên, Convex and Nonconvex Sweeping Processes with Velocity Constraints: Well-Posedness and Insights, Applied Mathematics & Optimization volume 88, Article number: 45 (2023), (SCI-E, Scopus).
5Dương Thị Việt An, Hong-Kun Xu, Nguyễn Đông Yên, Fréchet second-order subdifferentials of the Lagrangian function and optimality conditions, SIAM Journal on Optimization 33 (2023), No. 2, 766-784. (SCI-E, Scopus)
6Trần Hùng Cường, Nguyễn Văn Thiện, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Global solutions of the multi-source Weber problem, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 24 (2023), No.4, 669-680. (SCI-E, Scopus)
7N. T. Huong, C.-F. Wen , J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Proper efficiency in linear fractional vector optimization via Benson's characterization, Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, 72 (2023), Pages 263-276, (SCI-E, Scopus).
8Nguyễn Ngọc Luân, Do Sang Kim, Nguyễn Đông Yên, Two optimal value functions in parametric conic linear programming, Journal of Optimization Theory and Applications 193 (2022), 574-597, (SCI-E, Scopus).
9Dương Thị Kim Huyền, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, The stationary point set map in general parametric optimization problems, Set-Valued and Variational Analysis 30 (2022), no. 1, 305-327, (SCI-E, Scopus).
10Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Đông Yên, A new class of vector optimization problems with linear fractional objective criteria, Journal of Applied and Numerical Optimization 4 (2022), no. 1, 53-65, (Scopus).
11Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Đông Yên, Improperly efficient solutions in a class of vector optimization problems, Journal of Global Optimization 82 (2022), no. 2, 375-387, (SCI-E, Scopus).
12Nguyễn Khoa Sơn, Nguyễn Năng Thiều, Nguyễn Đông Yên, On the solution existence for prox-regular perturbed sweeping processes, Journal of Nonlinear and Variational Analysis 5 (2021), no. 6, 851-863. (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
13Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric examples. Part 2: Problems with bilateral state constraints, Numerical Functional Analysis and Optimization, 42 (2021) 1334-1366. (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
14Nguyễn Thị Thu Hương, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, New results on proper efficiency for a class of vector optimization problems, Applicable Analysis 100 (2021), No. 15, 3199-3211, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here.
15Dương Thị Việt An, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential, Journal of Global Optimization 81 (2021), 351-365, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
16Nguyễn Năng Tâm, C.-F. Wen, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Structural convexity and ravines of quadratic functions, Journal of Applied and Numerical Optimization, 3 (2021), No. 2, pp. 425-434, Scopus.
17Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Economic Growth Models with Nonlinear Utility Functions, Journal of Optimization Theory and Applications, 188 (2021), 571–596. (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
18Nguyễn Đông Yên, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Ngoc Luan, Xiaopeng Zhao, The Borwein proper efficiency in linear fractional vector optimization, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 20 No. 12 (2020), 2579-2595. (SCI-E, Scopus).
19Trần Hùng Cường, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Qualitative properties of the minimum sum-of-squares clustering problem. Optimization 69 (2020), no. 9, 2131-2154. [SCI-E, Scopus]
20Nguyễn Thị Thu Hương, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Geoffrion’s proper efficiency in linear fractional vector optimization with unbounded constraint sets, Journal of Global Optimization 78 (2020), No. 3, 545-562. [SCI-(E), Scopus]
21Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Processes in a Parametric Optimal Economic Growth Model, Taiwanese Journal of Mathematics, 24 (2020), 1283-1306. SCI(-E); Scopus.
22Trần Hùng Cường, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On some incremental algorithms for the minimum sum-of-squares clustering problem. Part 2: Incremental DC algorithms, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 21 (2020), 1109-1135. [SCI-E, SCOPUS]
23Nguyen Ngoc Luan, Nguyễn Đông Yên, A representation of generalized convex polyhedra and applications, Optimization 69 (2020), No. 3, pp. 471-492. [SCI-E, Scopus].
24D. T.V . An, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Differential Stability of a Class of Convex Optimal Control Problems, Applied Mathematics & Optimization 81 (No. 1) (2020), pp. 1-22, (SCI(-E), Scopus).
25Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric examples. Part 1: Problems with unilateral state constraints, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 21 (2020), 157-182, SCI(-E), Scopus.
26 N. H. Chieu, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Convexity of sets and functions via second-order subdifferentials, Linear and Nonlinear Analysis, 5 (2019), pp. 183-199. ISSN 2188-8159
27T. H. Cuong, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, On some incremental algorithms for the minimum sum-of-squares clustering problem. Part 1: Ordin and Bagirov's incremental algorithm, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 20 (2019), pp. 1591-1608. (SCI-E).
28Nguyễn Đông Yên, Tran Hung Cuong, Jen-Chih Yao, On some incremental algorithms for the minimum sum-of-squares clustering problem. Part 1: Ordin and Bagirov's incremental algorithm, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 20 (2019), 1591-1608, SCI(-E), Scopus.
29Dương Thị Kim Huyền, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Sensitivity analysis of an optimization problem under total perturbations. Part 2: Robinson stability, Journal of Optimization Theory and Applications 180 (2019), 117-139, SCI; Scopus.
30Dương Thị Kim Huyền, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Sensitivity analysis of an optimization problem under total perturbations. Part 1: Lipschitzian stability, Journal of Optimization Theory and Applications 180 (2019), 91-116, SCI; Scopus.
31Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Differentiability properties of a parametric consumer problem, J. Nonlinear Convex Anal, 19 (2018), 1217-1245, SCI(-E); Scopus.
32Nguyễn Đông Yên, Xiaoqi Yang, Affine variational inequalities on normed spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 178 (2018), 36-55, SCI; Scopus.
33Duong Thi Viet An, Nguyễn Đông Yên, Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets, Vietnam Journal of Mathematics, 46 (2018), 365-379, Scopus.
34Nguyen Ngoc Luan, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions; Numerical Functional Analysis and Optimization 39 (2018), 537-570, SCI(-E); Scopus.
35Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On the Stability and Solution Sensitivity of a Consumer Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 175 (2017), 567--589,SCI; Scopus.
36N. T. T. Huong, J.C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Connectedness structure of the solution sets of vector variational inequalities, Optimization, 66 (2017), 889-901, SCI(-E); Scopus.
37P. D. Khanh, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, The Mordukhovich subdifferentials and directions of descent, Journal of Optimization Theory and Applications, 172 (2017),518--534, SCI; Scopus.
38Bui Ngoc Muoi, Nguyễn Đông Yên, Local stability and local convergence of the basic trust-region method, Journal of Optimization Theory and Applications, 72 (2017), 578-593, SCI; Scopus.
39Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, On the Problem of Minimizing a Difference of Polyhedral Convex Functions Under Linear Constraints, Journal of Optimization Theory and Applications, 171 (2016), 617–642, SCI; Scopus.
40Nguyễn Đông Yên, An Introduction to Vector Variational Inequalities and Some New Results, Acta Mathematica Vietnamica, 41 (2016), 505–529, Scopus.
41Nguyen Thi Thu Huong, Yao J.-C., Nguyễn Đông Yên, Polynomial vector variational inequalities under polynomial constraints and applications. SIAM Journal on Optimization 26 (2016), 1060–1071, SCI; Scopus.
42Nguyen Thi Vinh, Nguyễn Đông Yên, D.S. Kim, N.N. Tam, Duality gap function in infinite dimensional linear programming. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 437 (2016), 1–15,SCI; Scopus.
43Nguyen Thai An, Nguyen Mau Nam , Nguyễn Đông Yên, A D.C. Algorithm via Convex Analysis Approach for Solving a Location Problem Involving Sets, Journal of Convex Analysis 23 (2016), 77-101, SCI; Scopus.
44Duong Thi Kim Huyen, Nguyễn Đông Yên, Coderivatives and the solution map of a linear constraint system, SIAM Journal on Optimization 26(2016), 986–1007,SCI; Scopus.
45Nguyen Thi Thu Huong, Nguyễn Đông Yên, The Adaptive Parameter Control Method and Linear Vector Optimization, Vietnam Journal of Mathematics, 43(2015), 471 -486, Scopus.
46Duong Thi Viet An, Nguyễn Đông Yên, Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints. Applicable Analysis 94 (2015), 108 - 128, SCI (-E), Scopus.
47Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions and stability analysis via the Mordukhovich subdifferential, Numerical Functional Analysis and Optimization, 36 (2015), 364 - 386, SCI(-E), Scopus.
48Nguyen Thi Thu Huong, Nguyễn Đông Yên, The Pascoletti-Serafini scalarization scheme and linear vector optimization. Journal of Optimization Theory and Applications 162 (2014), 559–576, SCI, Scopus.
49Nguyen Thanh Qui, Nguyễn Đông Yên, A class of linear generalized equations. SIAM Journal on Optimization 24 (2014), 210–231, SCI, Scopus.
50G.M. Lee, Nguyễn Đông Yên, Coderivatives of a Karush-Kuhn-Tucker point set map and applications, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 95 (2014), 191–201, SCI; Scopus.
51N. T. T. Huong, P. D. Khanh, Nguyễn Đông Yên, Multivalued Tikhonov trajectories  of general affine variational inequalities, Journal of Optimization Theory and Applications, 158 (2013), 85 - 96, SCI; Scopus.
52Hoang Ngoc Tuan, Nguyễn Đông Yên, Convergence of Pham Dinh-Le Thi's algorithm for the trust-region subproblem,  Journal of Global Optimization, 55 (2013), 337 – 347, SCI; Scopus.
53T. Pham Dinh, Shashi Kant Mishra, Nguyễn Đông Yên, Preface [Special Issue: International Conference on Optimization and Its Applications (ICOIA-BHU-2010)]. Held at Banaras Hindu University, Varanasi, February 16–18, 2010. Optimization Letters 6 (2012), 219–220, SCI(-E); Scopus.
54D. S. Kim, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Solution existence and stability of quadratically constrained convex quadratic programs. Optimization Letters 6 (2012), no. 2, 363–373, SCI(-E); Scopus.
55Nguyễn Đông Yên, Linear fractional and Convex quadratic vector optimization problems, Springer, INBN: 978-3-642-21113-3, 297 -- 328.
56Nguyễn Đông Yên, N. V. Tuyen, On the concept of generalized order optimality,  Nonlinear Analysis, 75 (2012), 1592 -- 1601, SCI; Scopus.
57Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Nguyễn Đông Yên, Behavior of DCA sequences for solving the trust-region subproblem,  Journal of Global Optimization, 53 (2012), 317 -- 329, SCI; Scopus.
58G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Stability of linear-quadratic minimization over Euclidean balls,  SIAM Journal of Optimization, 22 (2012), 936 -- 952, SCI; Scopus.
59N. T. T. Huong, T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, A property of bicriteria affine vector variational inequalities, Applicable Analysis, 91 (2012), 867 – 1879, SCI(-E); Scopus.
60Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Monotone affine vector variational inequalities, Optimization  60 (2011), 53 - 68, SCI(-E); Scopus.
61G. M. Lee, Nguyễn Đông Yên, Fr\'echet and normal coderivatives of implicit multifunctions,  Applicable Analysis 90 (2011), 1011 - 1027, SCI(-E); Scopus.
62N. Q. Huy, Nguyễn Đông Yên, Minimax variational inequalities, Acta Mathematica Vietnamica 36 (2011), 265 -- 281 , Scopus.
63N. H. Chieu, T. D. Chuong, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Characterizing convexity of a function by its Fr\ echet and limiting second-order subdifferentials,  Set-Valued and Variational Analysis  19 (2011), 75 - 96, SCI(-E); Scopus.
64L. T. H. An, P. D. Tao, Nguyễn Đông Yên, Properties of two DC algorithms in quadratic programming, Journal of Global Optimization  49 (2011), 481 - 495, SCI; Scopus.
65N. T. Qui, Nguyễn Đông Yên, Some properties of polyhedral multifunctions, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 12 (2011), 483 -- 499, SCI(-E); Scopus.
66J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Parametric variational system with a smooth-boundary constraint set, In:  Variational Analysis and Generalized Differentiation in Optimization and Control  Eds.), Springer Verlag  47  (2010), 205 - 221.
67Thai Doan Chuong, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Further results on the lower semicontinuity of efficient point multifunctions, Pacific Journal of Optimization, 6 (2010), 405 -- 422, SCI(-E); Scopus.
68N. H. Chieu, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Relationships between Robinson metric regularity and Lipschitz-like behavior of implicit multifunctions, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 72 (2010), 3594 -- 3601, SCI; Scopus.
69X. Q. Yang, Nguyễn Đông Yên, Structure and weak sharp minimum of the Pareto solution set for piecewise linear multiobjective optimization, Journal of Optimization Theory and Applications, 147 (2010), 113 -- 124, SCI; Scopus.
70Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Point-based sufficient conditions for metric regularity of implicit multifunctions, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 70 (2009), 2806-2815, SCI, Scopus.
71J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Coderivative calculation related to a parametric affine variational inequality, Part 2: Applications, Pacific Journal of Optimization,  5 (2009), 493-506, SCI(-E); Scopus.
72J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Coderivative calculation related to a parametric affine variational inequality, Part 1: Basic calculations,  Acta Math. Vietnamica,  34 (2009), 157-172, Scopus.
73B. S. Mordukhovich, N. M. Nam, Nguyễn Đông Yên, Subgradients of marginal functions in parametric mathematical programming,  Math. Program., 116 (2009), 369-396, SCI; Scopus.
74Nguyễn Đông Yên, Parametric optimization problems and parametric variational inequalities, Vietnam Journal of Mathematics, 37 (2009), 191-223, Scopus.
75 G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Stability of a class of quadratic programs with a conic constraint, Taiwanese Journal of Mathematics, 13 (2009), 1823 -- 1836, SCI; Scopus.
76Bùi Trọng Kiên, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, On the solution existence of pseudomonotone variational inequalities, J. Glob Optim., 41 (2008), 135-145.
77N. N. Tam, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Solution methods for pseudomonotone variational inequalities, J. Optim Theory Appl.,  138 (2008), 253-273.
78G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Normal coderivative for multifunctions and implicit function theorems, J. Math. Anal. Appl., 338 (2008), 11-22.
79Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Bùi Trọng Kiên, Covering properties at positive-order rates of multifunctions and some related topics, J. Math. Anal. Appl., 338 (2008), 467-478.
80Nguyễn Đông Yên, J. -C. Yao, Vertical tangent vectors to the graph of a multifunction, Taiwanese Journal of Mathematics, 12 (2008), 1293-1302.
81N. M. Nam, Nguyễn Đông Yên, Relationships between approximate Jacobians and coderivatives, J. Nonlinear Convex Anal. 8 (2007), 121-133.
82Gue Myung Lee, Nguyen Nang Tam, Nguyễn Đông Yên, Continuity of the solution map in parametric affine variational inequalities, Set-Valued Anal. 15 (2007), 105 - 123.
83Tran Ninh Hoa, Nguyen Quang Huy, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Unbounded components in the solution sets of strictly quasiconcave vector maximization problems, J. Global Optim. 37 (2007), 1 - 10.
84B. S. Mordukhovich, N. M. Nam, Nguyễn Đông Yên, Frechet subdifferential calculus and optimality conditions in nondifferentiable programming, Optimization 55 (2006), 685 - 708.
85G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Continuity of the solution map in quadratic programs under linear perturbations, J. Optim. Theory Appl. 129 (2006), 415 - 423.
86G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Lower semicontinuity of the KKT point set in quadratic programs under linear perturbations, Vietnam J. Math. 34 (2006), 411 - 422.
87G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, On the optimal value function of a linearly perturbed quadratic program, J. Global Optim. 32 (2005), N0 1, 119 - 134.
88Tran Ninh Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Linear fractional vector optimization problems with many components in the solution sets. J. Ind. Manag. Optim. 1 (2005), 477 - 486.
89T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Bicriteria strictly quasiconcave maximization on noncompact sets. Nonlinear Anal. Forum 10 (2005),  137 - 144.
90T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, On the parametric affine variational inequality approach to linear fractional vector optimization problems,  Vietnam J. Math. 33 (2005), 477 - 489.
91Gue Myung Lee, Nguyen Nang Tam, Nguyễn Đông Yên, Quadratic programming and affine variational inequalities: a qualitative study, Series ``Nonconvex Optimization and its Applications", Vol. 78, XIV + 345 p., Springer Verlag, 2005.
92Nguyen Quang Huy, Nguyễn Đông Yên, Contractibility of the solution sets in strictly quasiconcave vector maximization on noncompact domains, J. Optim. Theory Appl. 124 (2005), 615 - 635.
93Nguyen Quang Huy, Nguyễn Đông Yên, Remarks on a conjecture of J. Benoist. Nonlinear Anal. Forum 9 (2004), 109 - 117.
94V. Jeyakumar, Nguyễn Đông Yên, Solution stability of nonsmooth continuous systems with applications to cone-constrained optimization. SIAM J. Optim. 14 (2004), 1106 - 1127.
95G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Some recent results on quadratic programs and affine variational inequality problems under linear perturbations, In: Fixed point theory and applications, Vol. 5, (Y. J. Cho, J. K. Kim and S. M. Kang, Eds.), Nova Sci. Publ., NY, 2004, 59 - 77.
96Nguyễn Đông Yên, On a problem of B. Ricceri on variational inequalities, In: Fixed point theory and applications, Vol. 5 (Y. J. Cho, J. K. Kim and S. M. Kang, Eds.), Nova Sci. Publ., NY, 2004, 163 - 173.
97N. Q. Huy, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, On the contractibility of the efficient and weakly efficient sets in R2. In: Equilibrium problems and variational models (Erice, 2000), 265 - 279, Nonconvex Optim. Appl. 68, Kluwer Acad. Publ., Norwell, MA, 2003.
98Nguyễn Đông Yên, Hung, Nguyen Xuan, A criterion for the compactness of the solution set of a linear complementarity problem. In: Fixed point theory and applications, Vol. 2 (Y. J. Cho, J. K. Kim and S. M. Kang, Eds.), Nova Sci. Publ., NY, 2001, 135 - 141.
99Nguyễn Đông Yên, Bui Trong Kim, Linear operators satisfying the assumptions of some generalized Lax-Milgram theorems, Acta Math. Vietnam. 26 (2001), N0 3, 407 - 417.
100G. M. Lee, Nguyễn Đông Yên, A result on vector variational inequalities with polyhedral constraint sets. J. Optim. Theory Appl. 109 (2001), 193 - 197.
101Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên, On the stability of solutions to quadratic programming problems. Math. Program. 89 (2001),  Ser.A, 385 - 394.
102Nguyễn Đông Yên, G. M. Lee, Some remarks on the elliptic regulization method, In: Fixed Point Theory and Applications (Y. J. Cho, Ed.), Nova Science Publishers, New York, 2000, 127 - 134.
103Nguyễn Đông Yên, Gue Myung Lee, On monotone and strongly monotone vector variational inequalities. In: Vector Variational Inequalities and Vector Equilibria. Mathematical Theories (F. Giannessi, Ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 467 - 478.
104N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Stability of the Karush-Kuhn-Tucker point set in a general quadratic programming problem. Vietnam J. Math. 28 (2000), No 1, 67 - 79.
105Nguyễn Đông Yên, Tạ Duy Phượng, Connectedness and stability of the solution set in linear fractional vector optimization problems. In: "Vector Variational Inequalities and Vector Equilibria. Mathematical Theories", F. Giannessi, Ed., Nonconvex Optim. Appl. 38, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 479 - 489.
106Nguyen Nang Tam, Nguyễn Đông Yên, Continuity properties of the Karush-Kuhn-Tucker point set in quadratic programming problems. Math. Programming 85 (1999), 193 - 206.
107Lee Gue Myung, Kim Do Sang, Byung Soo, Nguyễn Đông Yên, Lee, On a strongly monotone vector variational inequality. Nonlinear Anal. Forum 3 (1998), 151–176.
108Gue Myung Lee, Do Sang Kim, Byung Soo Lee, Nguyễn Đông Yên, Vector variational inequality as a tool for studying vector optimization problems. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 34 (1998), 745 - 765.
109Paolo Cubiotti, Nguyễn Đông Yên, A result related to Ricceri's conjecture on generalized quasi-variational inequalities, Arch. Math. 69 (1997), 507 - 514.
110Nguyễn Đông Yên, Gue Myung Lee, Solution sensitivity of a class of variational inequalities. J. Math. Anal. Appl. 215 (1997), 48 - 55.
111Nguyễn Đông Yên, Stability of the solution set of perturbed nonsmooth inequality systems and application. J. Optim. Theory Appl. 93 (1997), 199 - 225.
112Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Convexity criteria for set-valued maps. Set-Valued Analysis 5 (1997), 37 - 45.
113W. Oettli, Nguyễn Đông Yên, An example of a bad quasicomplementarity problem. J. Optim. Theory Appl. 90 (1996), 213 - 215.
114W. Oettli, Nguyễn Đông Yên, Quasicomplementarity problems of R0 type. J. Optim. Theory Appl. 89 (1996), 467 - 474.
115Nguyễn Đông Yên, Lipschitz continuity of solutions of variational inequalities with a parametric polyhedral constraint. Math. Oper. Research 20 (1995), 695 - 708.
116Oettli Werner, Nguyễn Đông Yên, Continuity of the solution set of homogeneous equilibrium problems and linear complementarity problems, In: Variational Inequalities and Network Equilibrium Problems (F. Giannessi and A. Maugeri, Eds.), Plenum Press, New York, 1995, 225 - 234.
117Nguyễn Đông Yên, A mean value theorem for semidifferentiable functions. Vietnam J. Math. 23 (1995), 221 - 228.
118Nguyễn Đông Yên, On G-semidifferentiable functions in Euclidean spaces. J. Optim. Theory Appl. 85 (1995), 377 - 392.
119Nguyễn Đông Yên, Holder continuity of solutions to a parametric variational inequality. Appl. Math. Optim. 31 (1995), 245 - 255.
120Nguyễn Đông Yên, On an existence theorem for generalized quasi-variational inequalities. Set-Valued Anal. 3 (1995), 1 - 10.
121Tạ Duy Phượng, Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Strict lower semicontinuity of the level sets and invexity of a locally Lipschitz function. J. Optim. Theory Appl. 87 (1995), 579 - 594.
122Nguyễn Đông Yên, On a class of discontinuous vector-valued functions and the associated quasi-varia-tional inequalities. Optimization 30 (1994), 197 - 203.
123G. Mastroeni, M. Pappalardo, Nguyễn Đông Yên, Image of a parametric optimization problem and continuity of the perturbation function. J. Optim. Theory Appl. 81 (1994), 193 - 202.
124Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, B.D. Craven, Generalized invexity and duality theories with multifunctions. Numer. Funct. Anal. Optim. 15 (1994), 131 - 153.
125Nguyễn Đông Yên, Phạm Hữu Sách, On locally Lipschitz vector-valued invex functions. Bull. Austral. Math. Soc. 47 (1993), 259 - 271.
126Pham Huy Dien, Nguyễn Đông Yên, Correction: "On implicit function theorems for set-valued maps and their application to mathematical programming under inclusion constraints'' [Appl. Math. Optim. 24 (1991), 35–54]. Appl. Math. Optim. 26 (1992), 111
127B. D. Craven, Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Tạ Duy Phượng, A new class of invex multi-functions. In: Nonsmooth Optimization: Methods and Applications (F. Gianessi, ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1992, 52 - 69
128Pham Hong Quang, Nguyễn Đông Yên, New proof for a theorem of F. Giannessi. J. Optim. Theory Appl. 68 (1991), 385 - 387.
129Pham Huy Dien, Nguyễn Đông Yên, On implicit function theorems for set-valued maps and their application to mathematical programming under inclusion constraints. Appl. Math. Optim. 24 (1991), 35 - 54.
130Nguyễn Đông Yên, Pham Huy Dien, On differential estimations for marginal functions in mathematical programming problems with inclusion constraints. In: Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer Verlag, Berlin, 143 (1990), 244 - 251.
131Nguyễn Đông Yên, Trinh Cong Dieu, On local controllability of nondifferentiable discrete-time systems with nonconvex constraints on controls. Optimization 20 (1989), 189 - 199.
132Nguyễn Đông Yên, Implicit function theorems for set-valued maps. Acta Math. Vietnam. 12 (1987), 17 - 28.
133Nguyễn Đông Yên, Local controllability for Lipschitzian discrete-time systems. Acta Math. Vietnam. 11 (1986), 172 - 179.
134Pham Huy Dien, Nguyễn Đông Yên, A remark on the Clarke tangent cone. Acta Math. Vietnam. 10 (1985), 144 - 147.