Nguyễn Đông Yên


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, giải tích không trơn, giải tích đa trị, bất đẳng thức biến phân, giải tích số và tính toán khoa học


Liên hệ
Phòng làm việc: 512, Nhà A6
Điện thoại: +84 (024 38361121 /512
Email: ndyen AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Dr. Sci., 1999, University of Lodz (Lodz, Poland)
  • Ph.D., 1988, Hanoi Institute of Mathematics (Hanoi, Vietnam)
  • B. s., 1981, The Belorussian State University (Minsk, Belorus).

Các lĩnh vực quan tâm

  • Optimization
  • Nonsmooth Analysis
  • Set-Valued Analysis
  • Variational Inequalities
  • Numerical Analysis and Scientific Computing


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet


Danh sách gần đây
1Trần Hùng Cường, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Qualitative properties of the minimum sum-of-squares clustering problem. Optimization 69 (2020), no. 9, 2131-2154. [SCI-E, Scopus]
2Nguyễn Thị Thu Hương, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Geoffrion’s proper efficiency in linear fractional vector optimization with unbounded constraint sets, Journal of Global Optimization 78 (2020), No. 3, 545-562. [SCI-(E), Scopus]
3Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Processes in a Parametric Optimal Economic Growth Model, Taiwanese Journal of Mathematics, 24 (2020), 1283-1306. SCI(-E); Scopus.
4Trần Hùng Cường, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On some incremental algorithms for the minimum sum-of-squares clustering problem. Part 2: Incremental DC algorithms, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 21 (2020), 1109-1135. [SCI-E, SCOPUS]
5Nguyen Ngoc Luan, Nguyễn Đông Yên, A representation of generalized convex polyhedra and applications, Optimization 69 (2020), No. 3, pp. 471-492. [SCI-E, Scopus].
6D. T.V . An, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Differential Stability of a Class of Convex Optimal Control Problems, Applied Mathematics & Optimization 81 (No. 1) (2020), pp. 1-22, (SCI(-E), Scopus).
7Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric examples. Part 1: Problems with unilateral state constraints, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 21 (2020), 157-182, SCI(-E), Scopus.
8 N. H. Chieu, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Convexity of sets and functions via second-order subdifferentials, Linear and Nonlinear Analysis, 5 (2019), pp. 183-199. ISSN 2188-8159
9T. H. Cuong, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, On some incremental algorithms for the minimum sum-of-squares clustering problem. Part 1: Ordin and Bagirov's incremental algorithm, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 20 (2019), pp. 1591-1608. (SCI-E).
10Nguyễn Đông Yên, Tran Hung Cuong, Jen-Chih Yao, On some incremental algorithms for the minimum sum-of-squares clustering problem. Part 1: Ordin and Bagirov's incremental algorithm, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 20 (2019), 1591-1608, SCI(-E), Scopus.
11Dương Thị Kim Huyền, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Sensitivity analysis of an optimization problem under total perturbations. Part 2: Robinson stability, Journal of Optimization Theory and Applications 180 (2019), 117-139, SCI; Scopus.
12Dương Thị Kim Huyền, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Sensitivity analysis of an optimization problem under total perturbations. Part 1: Lipschitzian stability, Journal of Optimization Theory and Applications 180 (2019), 91-116, SCI; Scopus.
13Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Differentiability properties of a parametric consumer problem, J. Nonlinear Convex Anal, 19 (2018), 1217-1245, SCI(-E); Scopus.
14Nguyễn Đông Yên, Xiaoqi Yang, Affine variational inequalities on normed spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 178 (2018), 36-55, SCI; Scopus.
15Duong Thi Viet An, Nguyễn Đông Yên, Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets, Vietnam Journal of Mathematics, 46 (2018), 365-379, Scopus.
16Nguyen Ngoc Luan, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions; Numerical Functional Analysis and Optimization 39 (2018), 537-570, SCI(-E); Scopus.
17Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On the Stability and Solution Sensitivity of a Consumer Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 175 (2017), 567--589,SCI; Scopus.
18N. T. T. Huong, J.C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Connectedness structure of the solution sets of vector variational inequalities, Optimization, 66 (2017), 889-901, SCI(-E); Scopus.
19P. D. Khanh, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, The Mordukhovich subdifferentials and directions of descent, Journal of Optimization Theory and Applications, 172 (2017),518--534, SCI; Scopus.
20Bui Ngoc Muoi, Nguyễn Đông Yên, Local stability and local convergence of the basic trust-region method, Journal of Optimization Theory and Applications, 72 (2017), 578-593, SCI; Scopus.
21Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, On the Problem of Minimizing a Difference of Polyhedral Convex Functions Under Linear Constraints, Journal of Optimization Theory and Applications, 171 (2016), 617–642, SCI; Scopus.
22Nguyễn Đông Yên, An Introduction to Vector Variational Inequalities and Some New Results, Acta Mathematica Vietnamica, 41 (2016), 505–529, Scopus.
23Nguyen Thi Thu Huong, Yao J.-C., Nguyễn Đông Yên, Polynomial vector variational inequalities under polynomial constraints and applications. SIAM Journal on Optimization 26 (2016), 1060–1071, SCI; Scopus.
24Nguyen Thi Vinh, Nguyễn Đông Yên, D.S. Kim, N.N. Tam, Duality gap function in infinite dimensional linear programming. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 437 (2016), 1–15,SCI; Scopus.
25Nguyen Thai An, Nguyen Mau Nam , Nguyễn Đông Yên, A D.C. Algorithm via Convex Analysis Approach for Solving a Location Problem Involving Sets, Journal of Convex Analysis 23 (2016), 77-101, SCI; Scopus.
26Duong Thi Kim Huyen, Nguyễn Đông Yên, Coderivatives and the solution map of a linear constraint system, SIAM Journal on Optimization 26(2016), 986–1007,SCI; Scopus.
27Nguyen Thi Thu Huong, Nguyễn Đông Yên, The Adaptive Parameter Control Method and Linear Vector Optimization, Vietnam Journal of Mathematics, 43(2015), 471 -486, Scopus.
28Duong Thi Viet An, Nguyễn Đông Yên, Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints. Applicable Analysis 94 (2015), 108 - 128, SCI (-E), Scopus.
29Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions and stability analysis via the Mordukhovich subdifferential, Numerical Functional Analysis and Optimization, 36 (2015), 364 - 386, SCI(-E), Scopus.
30Nguyen Thi Thu Huong, Nguyễn Đông Yên, The Pascoletti-Serafini scalarization scheme and linear vector optimization. Journal of Optimization Theory and Applications 162 (2014), 559–576, SCI, Scopus.
31Nguyen Thanh Qui, Nguyễn Đông Yên, A class of linear generalized equations. SIAM Journal on Optimization 24 (2014), 210–231, SCI, Scopus.
32G.M. Lee, Nguyễn Đông Yên, Coderivatives of a Karush-Kuhn-Tucker point set map and applications, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 95 (2014), 191–201, SCI; Scopus.
33N. T. T. Huong, P. D. Khanh, Nguyễn Đông Yên, Multivalued Tikhonov trajectories  of general affine variational inequalities, Journal of Optimization Theory and Applications, 158 (2013), 85 - 96, SCI; Scopus.
34Hoang Ngoc Tuan, Nguyễn Đông Yên, Convergence of Pham Dinh-Le Thi's algorithm for the trust-region subproblem,  Journal of Global Optimization, 55 (2013), 337 – 347, SCI; Scopus.
35T. Pham Dinh, Shashi Kant Mishra, Nguyễn Đông Yên, Preface [Special Issue: International Conference on Optimization and Its Applications (ICOIA-BHU-2010)]. Held at Banaras Hindu University, Varanasi, February 16–18, 2010. Optimization Letters 6 (2012), 219–220, SCI(-E); Scopus.
36D. S. Kim, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Solution existence and stability of quadratically constrained convex quadratic programs. Optimization Letters 6 (2012), no. 2, 363–373, SCI(-E); Scopus.
37Nguyễn Đông Yên, Linear fractional and Convex quadratic vector optimization problems, Springer, INBN: 978-3-642-21113-3, 297 -- 328.
38Nguyễn Đông Yên, N. V. Tuyen, On the concept of generalized order optimality,  Nonlinear Analysis, 75 (2012), 1592 -- 1601, SCI; Scopus.
39Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Nguyễn Đông Yên, Behavior of DCA sequences for solving the trust-region subproblem,  Journal of Global Optimization, 53 (2012), 317 -- 329, SCI; Scopus.
40G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Stability of linear-quadratic minimization over Euclidean balls,  SIAM Journal of Optimization, 22 (2012), 936 -- 952, SCI; Scopus.
41N. T. T. Huong, T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, A property of bicriteria affine vector variational inequalities, Applicable Analysis, 91 (2012), 867 – 1879, SCI(-E); Scopus.
42Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Monotone affine vector variational inequalities, Optimization  60 (2011), 53 - 68, SCI(-E); Scopus.
43G. M. Lee, Nguyễn Đông Yên, Fr\'echet and normal coderivatives of implicit multifunctions,  Applicable Analysis 90 (2011), 1011 - 1027, SCI(-E); Scopus.
44N. Q. Huy, Nguyễn Đông Yên, Minimax variational inequalities, Acta Mathematica Vietnamica 36 (2011), 265 -- 281 , Scopus.
45N. H. Chieu, T. D. Chuong, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Characterizing convexity of a function by its Fr\ echet and limiting second-order subdifferentials,  Set-Valued and Variational Analysis  19 (2011), 75 - 96, SCI(-E); Scopus.
46L. T. H. An, P. D. Tao, Nguyễn Đông Yên, Properties of two DC algorithms in quadratic programming, Journal of Global Optimization  49 (2011), 481 - 495, SCI; Scopus.
47N. T. Qui, Nguyễn Đông Yên, Some properties of polyhedral multifunctions, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 12 (2011), 483 -- 499, SCI(-E); Scopus.
48J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Parametric variational system with a smooth-boundary constraint set, In:  Variational Analysis and Generalized Differentiation in Optimization and Control  Eds.), Springer Verlag  47  (2010), 205 - 221.
49Thai Doan Chuong, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Further results on the lower semicontinuity of efficient point multifunctions, Pacific Journal of Optimization, 6 (2010), 405 -- 422, SCI(-E); Scopus.
50N. H. Chieu, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Relationships between Robinson metric regularity and Lipschitz-like behavior of implicit multifunctions, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 72 (2010), 3594 -- 3601, SCI; Scopus.
51X. Q. Yang, Nguyễn Đông Yên, Structure and weak sharp minimum of the Pareto solution set for piecewise linear multiobjective optimization, Journal of Optimization Theory and Applications, 147 (2010), 113 -- 124, SCI; Scopus.
52Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Point-based sufficient conditions for metric regularity of implicit multifunctions, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 70 (2009), 2806-2815, SCI, Scopus.
53J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Coderivative calculation related to a parametric affine variational inequality, Part 2: Applications, Pacific Journal of Optimization,  5 (2009), 493-506, SCI(-E); Scopus.
54J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Coderivative calculation related to a parametric affine variational inequality, Part 1: Basic calculations,  Acta Math. Vietnamica,  34 (2009), 157-172, Scopus.
55B. S. Mordukhovich, N. M. Nam, Nguyễn Đông Yên, Subgradients of marginal functions in parametric mathematical programming,  Math. Program., 116 (2009), 369-396, SCI; Scopus.
56Nguyễn Đông Yên, Parametric optimization problems and parametric variational inequalities, Vietnam Journal of Mathematics, 37 (2009), 191-223, Scopus.
57 G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Stability of a class of quadratic programs with a conic constraint, Taiwanese Journal of Mathematics, 13 (2009), 1823 -- 1836, SCI; Scopus.
58Bùi Trọng Kiên, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, On the solution existence of pseudomonotone variational inequalities, J. Glob Optim., 41 (2008), 135-145.
59N. N. Tam, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, Solution methods for pseudomonotone variational inequalities, J. Optim Theory Appl.,  138 (2008), 253-273.
60G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Normal coderivative for multifunctions and implicit function theorems, J. Math. Anal. Appl., 338 (2008), 11-22.
61Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Bùi Trọng Kiên, Covering properties at positive-order rates of multifunctions and some related topics, J. Math. Anal. Appl., 338 (2008), 467-478.
62Nguyễn Đông Yên, J. -C. Yao, Vertical tangent vectors to the graph of a multifunction, Taiwanese Journal of Mathematics, 12 (2008), 1293-1302.
63N. M. Nam, Nguyễn Đông Yên, Relationships between approximate Jacobians and coderivatives, J. Nonlinear Convex Anal. 8 (2007), 121-133.
64Gue Myung Lee, Nguyen Nang Tam, Nguyễn Đông Yên, Continuity of the solution map in parametric affine variational inequalities, Set-Valued Anal. 15 (2007), 105 - 123.
65Tran Ninh Hoa, Nguyen Quang Huy, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Unbounded components in the solution sets of strictly quasiconcave vector maximization problems, J. Global Optim. 37 (2007), 1 - 10.
66B. S. Mordukhovich, N. M. Nam, Nguyễn Đông Yên, Frechet subdifferential calculus and optimality conditions in nondifferentiable programming, Optimization 55 (2006), 685 - 708.
67G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Continuity of the solution map in quadratic programs under linear perturbations, J. Optim. Theory Appl. 129 (2006), 415 - 423.
68G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Lower semicontinuity of the KKT point set in quadratic programs under linear perturbations, Vietnam J. Math. 34 (2006), 411 - 422.
69G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, On the optimal value function of a linearly perturbed quadratic program, J. Global Optim. 32 (2005), N0 1, 119 - 134.
70Tran Ninh Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Linear fractional vector optimization problems with many components in the solution sets. J. Ind. Manag. Optim. 1 (2005), 477 - 486.
71T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Bicriteria strictly quasiconcave maximization on noncompact sets. Nonlinear Anal. Forum 10 (2005),  137 - 144.
72T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, On the parametric affine variational inequality approach to linear fractional vector optimization problems,  Vietnam J. Math. 33 (2005), 477 - 489.
73Gue Myung Lee, Nguyen Nang Tam, Nguyễn Đông Yên, Quadratic programming and affine variational inequalities: a qualitative study, Series ``Nonconvex Optimization and its Applications", Vol. 78, XIV + 345 p., Springer Verlag, 2005.
74Nguyen Quang Huy, Nguyễn Đông Yên, Contractibility of the solution sets in strictly quasiconcave vector maximization on noncompact domains, J. Optim. Theory Appl. 124 (2005), 615 - 635.
75Nguyen Quang Huy, Nguyễn Đông Yên, Remarks on a conjecture of J. Benoist. Nonlinear Anal. Forum 9 (2004), 109 - 117.
76V. Jeyakumar, Nguyễn Đông Yên, Solution stability of nonsmooth continuous systems with applications to cone-constrained optimization. SIAM J. Optim. 14 (2004), 1106 - 1127.
77G. M. Lee, N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Some recent results on quadratic programs and affine variational inequality problems under linear perturbations, In: Fixed point theory and applications, Vol. 5, (Y. J. Cho, J. K. Kim and S. M. Kang, Eds.), Nova Sci. Publ., NY, 2004, 59 - 77.
78Nguyễn Đông Yên, On a problem of B. Ricceri on variational inequalities, In: Fixed point theory and applications, Vol. 5 (Y. J. Cho, J. K. Kim and S. M. Kang, Eds.), Nova Sci. Publ., NY, 2004, 163 - 173.
79N. Q. Huy, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, On the contractibility of the efficient and weakly efficient sets in R2. In: Equilibrium problems and variational models (Erice, 2000), 265 - 279, Nonconvex Optim. Appl. 68, Kluwer Acad. Publ., Norwell, MA, 2003.
80Nguyễn Đông Yên, Hung, Nguyen Xuan, A criterion for the compactness of the solution set of a linear complementarity problem. In: Fixed point theory and applications, Vol. 2 (Y. J. Cho, J. K. Kim and S. M. Kang, Eds.), Nova Sci. Publ., NY, 2001, 135 - 141.
81Nguyễn Đông Yên, Bui Trong Kim, Linear operators satisfying the assumptions of some generalized Lax-Milgram theorems, Acta Math. Vietnam. 26 (2001), N0 3, 407 - 417.
82G. M. Lee, Nguyễn Đông Yên, A result on vector variational inequalities with polyhedral constraint sets. J. Optim. Theory Appl. 109 (2001), 193 - 197.
83Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên, On the stability of solutions to quadratic programming problems. Math. Program. 89 (2001),  Ser.A, 385 - 394.
84Nguyễn Đông Yên, G. M. Lee, Some remarks on the elliptic regulization method, In: Fixed Point Theory and Applications (Y. J. Cho, Ed.), Nova Science Publishers, New York, 2000, 127 - 134.
85Nguyễn Đông Yên, Gue Myung Lee, On monotone and strongly monotone vector variational inequalities. In: Vector Variational Inequalities and Vector Equilibria. Mathematical Theories (F. Giannessi, Ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 467 - 478.
86N. N. Tam, Nguyễn Đông Yên, Stability of the Karush-Kuhn-Tucker point set in a general quadratic programming problem. Vietnam J. Math. 28 (2000), No 1, 67 - 79.
87Nguyễn Đông Yên, Tạ Duy Phượng, Connectedness and stability of the solution set in linear fractional vector optimization problems. In: "Vector Variational Inequalities and Vector Equilibria. Mathematical Theories", F. Giannessi, Ed., Nonconvex Optim. Appl. 38, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 479 - 489.
88Nguyen Nang Tam, Nguyễn Đông Yên, Continuity properties of the Karush-Kuhn-Tucker point set in quadratic programming problems. Math. Programming 85 (1999), 193 - 206.
89Lee Gue Myung, Kim Do Sang, Byung Soo, Nguyễn Đông Yên, Lee, On a strongly monotone vector variational inequality. Nonlinear Anal. Forum 3 (1998), 151–176.
90Gue Myung Lee, Do Sang Kim, Byung Soo Lee, Nguyễn Đông Yên, Vector variational inequality as a tool for studying vector optimization problems. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 34 (1998), 745 - 765.
91Paolo Cubiotti, Nguyễn Đông Yên, A result related to Ricceri's conjecture on generalized quasi-variational inequalities, Arch. Math. 69 (1997), 507 - 514.
92Nguyễn Đông Yên, Gue Myung Lee, Solution sensitivity of a class of variational inequalities. J. Math. Anal. Appl. 215 (1997), 48 - 55.
93Nguyễn Đông Yên, Stability of the solution set of perturbed nonsmooth inequality systems and application. J. Optim. Theory Appl. 93 (1997), 199 - 225.
94Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Convexity criteria for set-valued maps. Set-Valued Analysis 5 (1997), 37 - 45.
95W. Oettli, Nguyễn Đông Yên, An example of a bad quasicomplementarity problem. J. Optim. Theory Appl. 90 (1996), 213 - 215.
96W. Oettli, Nguyễn Đông Yên, Quasicomplementarity problems of R0 type. J. Optim. Theory Appl. 89 (1996), 467 - 474.
97Nguyễn Đông Yên, Lipschitz continuity of solutions of variational inequalities with a parametric polyhedral constraint. Math. Oper. Research 20 (1995), 695 - 708.
98Oettli Werner, Nguyễn Đông Yên, Continuity of the solution set of homogeneous equilibrium problems and linear complementarity problems, In: Variational Inequalities and Network Equilibrium Problems (F. Giannessi and A. Maugeri, Eds.), Plenum Press, New York, 1995, 225 - 234.
99Nguyễn Đông Yên, A mean value theorem for semidifferentiable functions. Vietnam J. Math. 23 (1995), 221 - 228.
100Nguyễn Đông Yên, On G-semidifferentiable functions in Euclidean spaces. J. Optim. Theory Appl. 85 (1995), 377 - 392.
101Nguyễn Đông Yên, Holder continuity of solutions to a parametric variational inequality. Appl. Math. Optim. 31 (1995), 245 - 255.
102Nguyễn Đông Yên, On an existence theorem for generalized quasi-variational inequalities. Set-Valued Anal. 3 (1995), 1 - 10.
103Tạ Duy Phượng, Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Strict lower semicontinuity of the level sets and invexity of a locally Lipschitz function. J. Optim. Theory Appl. 87 (1995), 579 - 594.
104Nguyễn Đông Yên, On a class of discontinuous vector-valued functions and the associated quasi-varia-tional inequalities. Optimization 30 (1994), 197 - 203.
105G. Mastroeni, M. Pappalardo, Nguyễn Đông Yên, Image of a parametric optimization problem and continuity of the perturbation function. J. Optim. Theory Appl. 81 (1994), 193 - 202.
106Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, B.D. Craven, Generalized invexity and duality theories with multifunctions. Numer. Funct. Anal. Optim. 15 (1994), 131 - 153.
107Nguyễn Đông Yên, Phạm Hữu Sách, On locally Lipschitz vector-valued invex functions. Bull. Austral. Math. Soc. 47 (1993), 259 - 271.
108Pham Huy Dien, Nguyễn Đông Yên, Correction: "On implicit function theorems for set-valued maps and their application to mathematical programming under inclusion constraints'' [Appl. Math. Optim. 24 (1991), 35–54]. Appl. Math. Optim. 26 (1992), 111
109B. D. Craven, Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Tạ Duy Phượng, A new class of invex multi-functions. In: Nonsmooth Optimization: Methods and Applications (F. Gianessi, ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1992, 52 - 69
110Pham Hong Quang, Nguyễn Đông Yên, New proof for a theorem of F. Giannessi. J. Optim. Theory Appl. 68 (1991), 385 - 387.
111Pham Huy Dien, Nguyễn Đông Yên, On implicit function theorems for set-valued maps and their application to mathematical programming under inclusion constraints. Appl. Math. Optim. 24 (1991), 35 - 54.
112Nguyễn Đông Yên, Pham Huy Dien, On differential estimations for marginal functions in mathematical programming problems with inclusion constraints. In: Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer Verlag, Berlin, 143 (1990), 244 - 251.
113Nguyễn Đông Yên, Trinh Cong Dieu, On local controllability of nondifferentiable discrete-time systems with nonconvex constraints on controls. Optimization 20 (1989), 189 - 199.
114Nguyễn Đông Yên, Implicit function theorems for set-valued maps. Acta Math. Vietnam. 12 (1987), 17 - 28.
115Nguyễn Đông Yên, Local controllability for Lipschitzian discrete-time systems. Acta Math. Vietnam. 11 (1986), 172 - 179.
116Pham Huy Dien, Nguyễn Đông Yên, A remark on the Clarke tangent cone. Acta Math. Vietnam. 10 (1985), 144 - 147.
Tiền ấn phẩm
1IMH2012/12/01, Bùi Trọng Kiên, Nguyễn Đông Yên, J. - C. Yao, Corrigendum on "Covering properties at positive-order rates of multifunctions and some related topics"