HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 9 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Numerical invariants of singularities. Rational singularities
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Xác suất và thống kê
Buiding Quantitative structure–activity relationship model (cont.)
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Hình học tính toán
Tính đường đi ngắn nhất từ cạnh tới cạnh trong một đa giác đơn
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Trung tâm đào tạo
Mở đầu về lý thuyết đồng luân - nhóm cơ bản và không gian phủ
Người báo cáo: PGS Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Xác suất và thống kê
Phân tích sai số hồi quy để lựa chọn mô hình
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Hội nghị, hội thảo
One day workshop on Dynamical Systems
Ha Noi, September 11, 2015

Xêmina Hình học tính toán
Tính đường đi ngắn nhất từ cạnh tới cạnh trong một đa giác đơn (tiếp)
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Orlik-Solomon-/Orlik-Terao algebras and Hyperplane Arrangements
Người báo cáo: Giáo sư T. Roemer

Xêmina Phương trình vi phân
First- order linear symmetric systems
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiền

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
Partial linearization of nonautonomous differential equations
Người báo cáo: Dr Renato Huzak

Bài giảng đặc biệt
Hitchin Fibration
Giảng viên: Giáo sư Ngô Bảo Châu

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
A preparation theorem for slow fast systems
Người báo cáo: Dr Renato Huzak

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
A preparation theorem for slow fast systems (cont.)
Người báo cáo: Dr Renato Huzak

Xêmina Trung tâm đào tạo
Mở đầu về lý thuyết đồng luân - nhóm cơ bản và không gian phủ (Tiếp theo)
Người báo cáo: PGS Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số đề tài về Đồ thị và Matroid
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
Gevrey normal form for planar systems
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Tháng 8 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Resolution of singularities on a surface
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học tính toán
Hàm s-tựa lồi
Người báo cáo: Trần Thị Hương Trà

Xêmina Hình học tính toán
Đường ngắn nhất trên dãy mặt tam giác
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Torsion order for a hypersurface
Người báo cáo: Giáo sư Marc Levine

Xêmina Xác suất và thống kê
Buiding Quantitative structure–activity relationship model
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Bài giảng viện
From linear recurrences to non-archimedean geometry
Người báo cáo: Prof. F. Loeser, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France

Xêmina Hình học tính toán
Mô tả các tính chất của trắc địa thẳng trong 3D trên JavaView
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Tháng 7 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Sheaves on an algebraic variety
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Ramification formula
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Canonical, terminal and rational singularities. Classification of normal isolated singularities
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Xác suất và thống kê
Laminations and Foliations
Người báo cáo: Nguyễn Việt Anh

Tháng 6 2015

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The alpha-invariant and Thompson's conjecture
Người báo cáo: Pham Huu Tiep (University of Arizona)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Variational Analysis and Some Special Optimazation Problems
Người báo cáo: Nguyễn Thái An

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý cơ bản về không gian tôpô liên thông
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vinh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Frame operator decompositions
Người báo cáo: Nguyen Quynh Nga

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Definition of singularity. The algebraization theorem
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Xác suất và thống kê
Large deviation and variational approaches to generalized gradient flows I
Người báo cáo: Dương Mạnh Hồng

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Classification of generic singularities of the attainable set on surfaces with boundary
Người báo cáo: Hy Đức Mạnh

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Resolution of singularities and Blow-up
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Xác suất và thống kê
Large deviation and variational approaches to generalized gradient flows II
Người báo cáo: Dương Mạnh Hồng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý điểm bất động cơ bản
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
D’étachement et rassemblement d’un courant d’eau sur la bifurcation d’une rivière
Người báo cáo: Nguyễn Tường

Xêmina Phương trình vi phân
Inverse scattering problems and applications
Người báo cáo: Nguyen Trung Thanh (Iowa State University)

Xêmina Xác suất và thống kê
On the denseness of bounded integrally separated linear random differential equations I
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Xêmina Trung tâm đào tạo
Biến đổi đồng luân và các nhóm cơ bản
Người báo cáo: Nguyễn Thị vinh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Estimation of BiCarleson operator by theory of trees (continued)
Người báo cáo: Nguyen Minh Chuong

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Toric resolution of singularities
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Toric resolution of singularities
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Report on PhD thesis: Data assimilation
Người báo cáo: Nguyen Thi Ngoc Oanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới