HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

18 Tháng 7 2022 - 24 Tháng 7 2022

Xêmina Hình học đại số
Fibrations by singular curves in positive characteristic
Người báo cáo: Cesar Hilario (Heinrich Heine University Duesseldorf)

Bài giảng viện
Hamilton-Jacobi equations -- An introduction and some recent progress in the homogenization theory
Người báo cáo: GS. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin Madison

18 Tháng 7 2022 - 24 Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày