HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

21 Tháng 6 2021 - 27 Tháng 6 2021

Xêmina Xác suất và thống kê
Density estimates for jump diffusion processes
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê (Phạm Văn Đồng University- Quảng Ngãi)

21 Tháng 6 2021 - 27 Tháng 6 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới