HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

10 Tháng 9 2018 - 16 Tháng 9 2018

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Vector Optimization Problems with Polyhedral Multifunctions (Báo cáo tổng quan nội dung luận án tiến sĩ)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học tính toán
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Xêmina Xác suất và thống kê
Malliavin-Stein type method for the measurable functions of independent random variables
Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng (Đại học FPT)

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

10 Tháng 9 2018 - 16 Tháng 9 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới