HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

16 Tháng 10 2017 - 22 Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích
Scalarization methods for vector equilibrium problems
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

Xêmina Phương trình vi phân
Inverse source in a forced wave graph
Người báo cáo: Nguyễn Đức Hoàn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a conjectural property of zeta values over function fields
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Université de Caen Normandie, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
Swarm of Interacting Agents in Random Environments
Người báo cáo: GS. Max-Olivier Hongler

16 Tháng 10 2017 - 22 Tháng 10 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới