HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Second-order Optimality Conditions for Optimal Control Problems of 3D Navier-Stokes-Voigt Equations with Mixed Pointwise Constraints
Người báo cáo: Nguyễn Hải Sơn

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 17/10/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we consider an optimal control problem with pointwise mixed constraints of the instationary three-dimensional Navier-Stokes-Voigt equations. We derive second-order optimality conditions and show that there is no gap between second-order necessary optimality conditions and second-order sufficient optimality conditions. In addition, the second-order sufficient optimality conditions for the problem where the objective function does not depend on control variables, are also discussed.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới