Mẫu văn bản

Mẫu báo cáo sơ kết và tổng kết năm

Năm 2017:

  • Các mẫu báo cáo tổng kết năm 2017:
  1. Báo cáo cá nhân
  2. Mẫu tính hệ số B
  3. Mẫu phân loại và đánh giá viên chức: Mẫu số 03b, Mẫu số 03a

Năm 2016: Các mẫu báo cáo tổng kết năm 2016:

 

 Mẫu của Viện Toán học

Mẫu số 1: Đơn đề nghị đi công tác nước ngoài

Mẫu số 2: Báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài

Mẫu số 3: Đơn đề nghị đi công tác trong nước

Mẫu số 4: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (dành cho cán bộ chuyển công tác hoặc thôi việc).

Mẫu số 5: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (dành cho cán bộ đi công tác nước ngoài từ 6 tháng trở lên).

Mẫu số 6: Đơn đề nghị mời khách quốc tế

Mẫu số 7: Báo cáo kết quả làm việc với khách quốc tế

Mẫu số 8: Đơn đề nghị ký hợp đồng nghiên cứu (dành cho cán bộ nghiên cứu đã nghỉ hưu)

Mẫu số 9: Giấy đi đường

Mẫu số 10: Mẫu thư xác nhận

Mẫu số 11: Các mẫu văn bản Trung tâm Đào tạo

Mẫu số 12: Các mẫu báo cáo tổng kết năm 2017:

Báo cáo cá nhân

Báo cáo Phòng chuyên môn

Mẫu tính hệ sô B

 Phiếu đánh giá và Phân loại viên chức (đối với tất cả viên chức) Mẫu 02b

Phiếu đánh giá và Phân loại viên chức (đối với trưởng phó phòng) Mẫu 02a

Mẫu số 13: Đăng ký lịch Seminar mới

Mẫu số 14: Mẫu báo cáo thành tích công tác

 

 Mẫu của Viên Hàn lâm KH&CNVN

LAST_UPDATED2