Mẫu văn bản

A. Mẫu báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. Báo cáo sơ kêt 6 tháng đầu năm và kế hoạch năm tiếp theo

- Công văn, hướng dẫn

- Các biểu mẫu

- Các phụ lục

 

2. Báo cáo tổng kết năm (chưa cập nhật)


B. Mẫu của Viện Toán học

(a) Các mẫu báo cáo tổng kết năm:

  1. Báo cáo cá nhân
  2. Mẫu tính hệ số B
  3. Mẫu phân loại và đánh giá viên chức: Mẫu số 03b, Mẫu số 03a
  4. Mẫu báo cáo Công bố Khoa học năm

(b) Mẫu văn bản khác

 

Mẫu số 1: Đơn đề nghị đi công tác nước ngoài

Mẫu số 2: Báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài

Mẫu số 3: Đơn đề nghị đi công tác trong nước

Mẫu số 4: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (dành cho cán bộ chuyển công tác hoặc thôi việc).

Mẫu số 5: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (dành cho cán bộ đi công tác nước ngoài từ 6 tháng trở lên).

Mẫu số 6: Đơn đề nghị mời khách quốc tế

Mẫu số 8: Đơn đề nghị ký hợp đồng nghiên cứu (dành cho cán bộ nghiên cứu đã nghỉ hưu)

Mẫu số 9: Giấy đi đường

Mẫu số 10: Mẫu thư xác nhận

Mẫu số 11: Các mẫu văn bản Trung tâm Đào tạo

Mẫu số 12: Đơn đề nghị gia hạn đi nước ngoài

Phiếu đánh giá và Phân loại viên chức (đối với tất cả viên chức) Mẫu 02b

Phiếu đánh giá và Phân loại viên chức (đối với trưởng phó phòng) Mẫu 02a

Mẫu số 13: Đăng ký lịch Seminar mới

Mẫu số 14: Mẫu báo cáo thành tích công tác

 

 

LAST_UPDATED2