Xêmina chuyên nghành

LAST_UPDATED2
 
LAST_UPDATED2

Under construction

LAST_UPDATED2
LAST_UPDATED2

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Xêmina Giải tích
Xêmina Hình học và tô-pô
Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Xêmina Phương trình vi phân
Xêmina Tối ưu và điều khiển
Xêmina Trung tâm đào tạo
Xêmina Xác suất và thống kê
Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Xêmina Hình học đại số
Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Xêmina Bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan
Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Xêmina Hình học tính toán
Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Xêmina Hình học giải tích
Xêmina Một số vấn đề mới trong lý thuyết phân bố giá trị
Xêmina Hilbert coefficients of local rings
Hội nghị, hội thảo
Bài giảng viện
Bài giảng liên viện Toán-Lý
Bài giảng cao học
Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Bài giảng đại chúng
Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
Xêmina Nhóm đại số
Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Xemina nhóm làm việc Sắp xếp siêu phẳng
Mini-course Combinatorics
Xêmina Số học sơ cấp
Xêmina đọc sách về Mật mã
Xêmina Phương trình Navier-Stokes và các bài toán liên quan
Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Xêmina
Seminar Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Bài giảng đặc biệt


LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới