HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Generalized cohomology theories of Grassmannians
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 3/10/2019
Địa điểm: Phòng 507-508, tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: The aim of this talk is to recall the ring structure of the cohomology of Grassmannians and discuss recent developments on the generalized cohomology theories of Grassmannians. The theory of symmetric polynomials is also mentioned in this talk.

Trở lại