HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Polyhedral presentation of Milnor fibers
Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Keio University)

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 22/8/2019

Địa điểm: Phòng 507-508 nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Turaev's shadow is a method for presenting 4-manifolds using polyhedrons and we can use it to present 2-dimensional objects embedded in 4-manifolds also. We use this idea to present Milnor fibers of plane curve singularities embedded in the 4-ball (that is, the Milnor ball of the singularity). In the talk, I will introduce deformation of plane curve singularities and the idea of divides, and then explain shadows and the polyhedral presentation of Milnor fibers.

This is a joint work with Hironobu Naoe in Chuo University.

Trở lại

Công bố khoa học mới