HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some boundary value problems for Monge-Ampère type elliptic equations
Báo cáo viên: Thái Thị Kim Chung

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 10/4/2018
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: The reporter will continue to talk on principal contains of the PhD Thesis, entitled: "Some boundary value problems for Monge-Ampère type elliptic equations".
The report consists of:

5) The interior a priori estimates for second derivatives of $delta$-elliptic solutions;

6) The boundary a priori estimates for second derivatives of $delta$-elliptic solutions to the Dirichlet problem;

7) A priori Holder estimates for second derivatives of $delta$-elliptic solutions to the Dirichlet problem;

8) The uniform with respect to a class of skew-symmetric matrices bounds for $delta$-elliptic $C^{2, alpha}(overline{Omega})$-solutions to the Dirichlet problem;

9) A neccessary condition for the existence of $delta$-elliptic solution to nonsymmetric Monge-Ampère type equations;

10) Sufficient conditions for the existence of $delta$-elliptic solution to nonsymmetric Monge-Ampère type equations;

11) Some examples,

Trở lại

Công bố khoa học mới