Tháng 9 2021

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Dieudonné modules and Dieudonné-Manin classification theorem
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Nearby cycle sheaves and topology of meromorphic functions
Người báo cáo: Nguyễn Tất Thắng

Tháng 9 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới