September 2021

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Dieudonné modules and Dieudonné-Manin classification theorem
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Algebraic Geometry
Nearby cycle sheaves and topology of meromorphic functions
Người báo cáo: Nguyễn Tất Thắng

September 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications