Tháng 11 2020

Xêmina Giải tích
Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Tháng 10 2020

Xêmina Giải tích
q-Moment Measures and Applications in Convex Geometry (I)
Báo cáo viên: Hùynh Khanh

Tháng 7 2020

Xêmina Giải tích
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Xêmina Giải tích
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Tháng 6 2020

Xêmina Giải tích
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Tháng 5 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới