November 2020

Seminar on Analysis
Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

October 2020

Seminar on Analysis
q-Moment Measures and Applications in Convex Geometry (I)
Báo cáo viên: Hùynh Khanh

July 2020

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

June 2020

Seminar on Analysis
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Speaker: Do Hoang Son

May 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month