Tháng 12 2019

Xêmina Giải tích
Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh

Tháng 11 2019

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Tháng 10 2019

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, I
Báo cáo viên; Dương Anh Tuấn (ĐHSP Hà Nội)

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, II
Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn

Xêmina Giải tích
The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Tháng 9 2019

Xêmina Giải tích
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina Giải tích
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng, II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Tháng 6 2019
Tháng 5 2019
Tháng 4 2019

Xêmina Giải tích
Polynomial interpolation based on Radon projections
Speaker: Phung Van Manh

Xêmina Giải tích
Polynomial interpolation based on Radon projections II
Speaker: Phùng Văn Mạnh

Tháng 3 2019
Tháng 2 2019

Xêmina Giải tích
Quasi-variational inequality problems
Speaker: Nguyễn Xuân Tấn

Tháng 1 2019

Xêmina Giải tích
A comparison theorem for subharmonic functions
Speaker: Do Thai Duong

Xêmina Giải tích
A comparison theorem for subharmonic functions II
Speaker: Do Thai Duong

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng