Tháng 10 2019

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, I
Báo cáo viên; Dương Anh Tuấn (ĐHSP Hà Nội)

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, II
Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn

Xêmina Giải tích
The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Tháng 10 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng