Tháng 2 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Digital Differential Analyzer và thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Local Minimizers of Semi-Algebraic Functions
Báo cáo viên: Phạm Tiến Sơn

Tháng 2 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới