February 2019

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Thuật toán Digital Differential Analyzer và thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Local Minimizers of Semi-Algebraic Functions
Speaker: Pham Tien Son

February 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications