HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 08 Tháng 10 2021
Thứ sáu 08 Tháng 10 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Finiteness for self-dual classes in variations of Hodge structure
Speaker: Christian Schnell

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectral interpretations of dynamical degrees
Speaker: Nguyen-Bac Dang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày