HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 08 Tháng 10 2021
Thứ sáu 08 Tháng 10 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Finiteness for self-dual classes in variations of Hodge structure
Speaker: Christian Schnell

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectral interpretations of dynamical degrees
Speaker: Nguyen-Bac Dang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới