HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 24 Tháng 9 2021
Thứ sáu 24 Tháng 9 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Adjunction and inversion of adjunction
Speaker :Prof. Kenta Hashizume (University of Tokyo)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Birational geometry of sextic double solids with cA points
Speaker: Prof. Takuzo Okada (Saga University, Japan)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới