HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 27 Tháng 8 2021
Thứ sáu 27 Tháng 8 2021
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Shokurov's conjecture on conic bundles with canonical singularities
Speaker: Prof. Jingjun Han (John Hopkins)

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Surjective Endomorphisms of Affine and Projective Surface
Speaker: Jia Jia (National University of Singapore)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới