HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 19 Tháng 3 2021
Thứ sáu 19 Tháng 3 2021
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Twisted derived equivalence for abelian surfaces
Speaker: Zhiyuan Li ( Shanghai Center for Mathematical Sciences)

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Universal Secant Bundles and Syzygies
Speaker: Michael Kemeny (University of Wisconsin-Madison)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới