HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 1 2021
Thứ ba 26 Tháng 1 2021
15:00 

Xêmina Hình học đại số
Introduction to Langlands program
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Hiếu (TU Munich)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới