HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 15 Tháng 9 2020
Thứ ba 15 Tháng 9 2020
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày