HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 15 Tháng 9 2020
Thứ ba 15 Tháng 9 2020
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới