HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 3 2019
Thứ ba 05 Tháng 3 2019
08:00 
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới