HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 3 2019
Thứ ba 05 Tháng 3 2019
08:00 
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới