HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 3 2019
Thứ ba 05 Tháng 3 2019
08:00 
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày