HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 09 Tháng 5 2018
Thứ tư 09 Tháng 5 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Powers of ideals
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

09:30 

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày