HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 1 2018
Thứ ba 23 Tháng 1 2018
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
A class of asymptotic preserving numerical schemes for low Mach number flows
Báo cáo viên: Khaled Saleh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới