HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 1 2018
Thứ ba 23 Tháng 1 2018
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
A class of asymptotic preserving numerical schemes for low Mach number flows
Báo cáo viên: Khaled Saleh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày