HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 03 Tháng 10 2017
Thứ ba 03 Tháng 10 2017
09:00 

Xêmina Giải tích
Existence results for equilibrium problems in topological vector spaces
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The solvability of fuzzy hyperbolic functional partial differential equations under gH-differentiability
Người báo cáo: Hà Thị Thanh Tâm

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Energy Decay for a Weak Solution of the Navier -Stokes Equation
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày