Phùng Hồ Hải


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Đại số, nhóm lượng tử, các phạm trù monoid


Liên hệ
Phòng làm việc: 406, Nhà A6
Điện thoại: +84 24 37563474
Email: phung AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1970

Nơi sinh: Hanoi

 • Đại học: 1992, Moscow, Liên xô (cũ)
 • Tiến sĩ: 1996, Munich, CHLB Đức
 • Tiến sĩ khoa học: 2005, Essen, CHLB Đức
 • Phó giáo sư: 2006
 • Giáo sư: 2012

Chuyên ngành: Đại số - Hình học đại số

Các vị trí công tác đã qua

 • Viện Trưởng Viện Toán học 2017 - 2022
 • Phó Viện trưởng Viện Toán học 2012 - 2017
 • Phó tổng biên tập tạp chí Acta Mathematica Vietnamica 2008-2020
 • Tổng thư ký Hội toán học Việt Nam: 2013-2018

Các lĩnh vực quan tâm

 • Tensor categories, Tannaka duality
 • Quantum groups, Hopf algebras
 • Fundamental groupschemes

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, Phạm Thanh Tâm, Đào Văn Thịnh, Prolongation of regular-singular connections on punctured affine line over a Henselian ring, Communications in Algebra, Volume 52, 2024 - Issue 8, Pages 3194-3208, (SCI-E, Scopus).
2Indranil Biswas, Phùng Hồ Hải, Joao Pedro dos Santos, Connections on trivial vector bundles over projective schemes Comptes Rendus. Mathématique, Volume 362 (2024), pp. 309-325, (SCI-E, Scopus).
3Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, Regular-singular connections on relative complex schemes, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze, 2023: VOL. XXIV, ISSUE 3, (SCI-E, Scopus).
4Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, Finite torsors on projective schemes defined over a discrete valuation ring, Algebraic Geometry, 10, (2023), page 1-40, (SCI-E, Scopus).
5Indranil Biswas, Phùng Hồ Hải, João Pedro Dos Santos, On the fundamental group schemes of certain quotient varieties, Tohoku Mathematical Journal, 73(2021), 565-595, (SCI-E, Scopus). Corrected version: see link (https://arxiv.org/abs/1809.06755).
6Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, On the Structure of Affine Flat Group Schemes Over Discrete Valuation Rings, II , International Mathematics Research Notices, 12 (2021), Pages 9375–9424, (SCI(-E), Scopus).
7Nguyên Luong Thái Bình, Nguyên Thi Phuong Dung, Phùng Hồ Hải, Jacobi-Trudi Type Formula for Character of Irreducible Representations of gl(m|1), Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 603–615, Scopus.
8Phùng Hồ Hải, João Pedro P. dos Santos, The action of the etale fundamental group scheme on the connected component of the essentially finite one, Mathematische Nachrichten, 291 (2018),1733–1742, SCI(-E); Scopus.
9Nguyen Dai Duong, Phùng Hồ Hải, João Pedro P. Dos Santos, On the structure of affine flat group schemes over discrete valuation rings, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, XVIII (2018), 977-1032, SCI(-E); Scopus.
10Nguyen Dai Duong, Phùng Hồ Hải, Tannakian duality over Dedekind rings and applications, Mathematische Zeitschrift, 288 (2018),1103–1142, SCI(-E); Scopus.
11Nguyen Dai Duong, Phùng Hồ Hải, Nguyen Huy Hung, On the flatness and the projectivity over Hopf subalgebras of Hopf algebras over Dedekind rings, Journal of Algebra, 478 (2017), 237–260,SCI(-E); Scopus.
12Phùng Hồ Hải, On an injectivity lemma in the proof of Tannakian duality, Journal of Algebra and Its Applications, 15 (2016),SCI(-E); Scopus.
13Phùng Hồ Hải, Gauss-Manin stratification and stratified fundamental group schemes, Annales de l'institut Fourier, 63 (2013), 2267-2285, doi: 10.5802/aif.2829, SCI(-E); Scopus.
14Nguyen Thi Phuong Dung, Phùng Hồ Hải, Nguyen Huy Hung, Construction of irreducible representations of the quantum super group $GL_q(3\mid 1)$, Acta Mathematica Vietnamica 36 (2011), 215 -- 229, Scopus.
15Phùng Hồ Hải, H. Esnault, Two small remarks on Nori fundamental group scheme, In: Advanced Studies in Pure Mathematics, 60 (2010), 237 -- 243.
16Phùng Hồ Hải, B. Kriegk and M. Lorenz, $N$-homogeneous superalgebras, J. Noncommut. Geom. 2 (2008), 1 - 51, preprint arXiv:0704.1888.
17H. Esnault, Phùng Hồ Hải, Packets in Grothendieck's section conjecture, Adv. Math. 218 (2008), 395 - 416.
18H. Esnault, Phùng Hồ Hải, X. Sun, On Nori's fundamental group scheme. In: Geometry and dynamics of groups and spaces, 377 - 398, Progr. Math., 265, Birkhọuser, Basel, 2008.preprint arXiv:math/0605645.
19Phùng Hồ Hải, Tannaka-Krein duality for Hopf algebroids, Israel J. Math. 167 (2008), 193 - 225, preprint arXiv:math/0206113.
20Phùng Hồ Hải, H. Esnault, The fundamental groupoid scheme and applications, Annales de l’Institut Fourier, 58 (2008), 2381-2412.
21Phùng Hồ Hải, Martin Lorenz, Koszul algebras and the quantum MacMahon master theorem, Bull. Lond. Math. Soc. 39 (2007), 667 - 676, preprint arXiv:math/0603169.
22Hélène Esnault, Phùng Hồ Hải, The Gauss-Manin connection and Tannaka duality, Int. Math. Res. Not. 2006, Art. ID 93978, 35 pp.
23Phùng Hồ Hải, On the representation categories of matrix quantum groups of type A, Vietnam J. Math. 33 (2005), 357 - 367.
24Phùng Hồ Hải, The homological determinant of quantum groups of type $A$. Proc. Amer. Math. Soc. 133 (2005), 1897 - 1905 (electronic), preprint arXiv:math/0305115.
25Nguyen Thi Phuong Dung, Phùng Hồ Hải, Irreducible representations of quantum linear groups of type A1|0, J. Algebra 282 (2004), 809 - 830.
26Phùng Hồ Hải, Nguyen Phuong Dung, On the Poincare series of quadratic algebras associated to Hecke symmetries, Int. Math. Res. Not. 2003, N0 40, 2193 - 2203.
27Phùng Hồ Hải, On a theorem of Deligne on characterization of Tannakian categories. In: Arithmetic fundamental groups and noncommutative algebra (Berkeley, CA, 1999), 517 - 531, Proc. Sympos. Pure Math., 70, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2002.
28Phùng Hồ Hải, An embedding theorem for abelian monoidal categories, Compositio Math. 132 (2002), 27 - 48, preprint arXiv:math/0004160.  Corrigendum: ``An embedding theorem for abelian monoidal categories'' [Compositio Math. 132 (2002), N0 1, 27 - 48]. Compos. Math. 144 (2008), 1349 - 1350
29Phùng Hồ Hải, Characters of quantum groups of type $A_n$, Comm. Algebra 30 (2002), 1085 - 1117, preprint arXiv:math/9807045.
30Phùng Hồ Hải, Realizations of quantum hom-spaces, invariant theory, and quantum determinantal ideals, J. Algebra 248 (2002), 50 - 84.
31Phùng Hồ Hải, The integral on quantum supergroups of type AR|S, Asian J. Math. 5 (2001), 751 - 769.
32Phùng Hồ Hải, Splitting comodules over Hopf algebras and application to representation theory of quantum groups of type A0|0. J. Algebra 245 (2001), 20 - 41.
33Phùng Hồ Hải, On matrix quantum groups of type A_n. Internat. J. Math. 11 (2000), 1115 - 1146.
34Phùng Hồ Hải, Hecke symmetries. Commutative algebra, homological algebra and representation theory (Catania/Genoa/Rome, 1998). J. Pure Appl. Algebra 152 (2000), 109 - 121.
35Phùng Hồ Hải, On structure of the quantum supergroups GLq(m|n). J. Algebra 211 (1999), 363 - 383.
36Phùng Hồ Hải, Poincaré series of quantum spaces associated to Hecke operators. Acta Math. Vietnam. 24 (1999), 235 - 246.
37Phùng Hồ Hải, Central bialgebras in braided categories and coquasitriangular structures. J. Pure Appl. Algebra 140 (1999), 229 - 250.
38Phùng Hồ Hải, Koszul property and Poincaré series of matrix bialgebra of type A_n. J. Algebra 192 (1997),734 - 748.
39Phùng Hồ Hải, Poincaré series of quantum matrix bialgebras determined by pairs of quantum spaces. Comm. Algebra 23 (1995), 879 - 890.
Tiền ấn phẩm
1IMH20240101, Joao Pedro dos Santos, Phùng Hồ Hải, Nguyễn Đăng Hợp, Fiber criteria for flatness and homomorphisms of flat affine group schemes
2IMH20230402, Trần Phan Quốc Bảo, Võ Quốc Bảo, Phùng Hồ Hải, Tannakian duality and Gauss-Manin connections for a family of curves
3IMH20210702, Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, Pham Thanh Tam, Algebraic theory of formal regular-singular connections with parameters, preprint arXiv:2107.06474.
4IMH20210605, Indranil Biswas, Phùng Hồ Hải, João Pedro dos Santos, Connections on trivial vector bundles over projective schemes, preprint arXiv:2106.08547