Đoàn Thái Sơn


TSKH. NCVC

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất và thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: 107, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474/ 107
Email: dtson AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~dtson/

Lý lịch khoa học

  • Đại học: năm 2006, Đại học Khoa học tự Nhiên, Hà Nội, Việt Nam
  • Tiến sĩ: năm 2009, Technical University Dresden, CHLB Đức
  • Tiến sĩ khoa học năm 2016


Chuyên ngành: Xác Suất và Thống Kê


Các vị trí công tác đã qua

  • 2006-nay: Viện Toán Học, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam


Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Peter De Maesschalck, Đoàn Thái Sơn, Gevrey normal form for unfoldings of nilpotent contact points of planar slow fast systems. Annales de l'Institut Fourier 67 (2017),; 2597-2621.
2Đoàn Thái Sơn, K. Palmer, M. Rasmussen, The Bohl spectrum for linear nonautonomous differential equations, Journal of Dynamics and Differential Equations 29 (2017), 1459–1485.
3M. Callaway, Đoàn Thái Sơn, J. Lamb, M. Rasmussen, The dichotomy spectrum for random dynamical systems and pitchfork bifurcations with additive noise, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 53, (2017), 1548-1574.
4Pham The Anh, Đoàn Thái Sơn, Explicit formulas for the top Lyapunov exponents of planar linear stochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications, 35 (2017), 662-676.
5Đoàn Thái Sơn, On analyticity of Lyapunov exponents of generic bounded linear random dynamical systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series B, 22 (2017), 3113 - 3126.
6Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, A Perron-type theorem for fractional differential systems. Electronic Journal of Differential Equations, 2017 (2017), No. 142, 1-12.
7Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, An instability theorem for nonlinear fractional differential systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 22 ( 2017), 3079 - 3090.
8Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for fractional differential equations in high-dimensional spaces, Nonlinear Dynamics, 86 (2016), 1885–1894.
9Marko Budišić, Stefan Siegmund, Đoàn Thái Sơn, Igor Mezic, Mesochronic Classifi cation of Incompressible 3D Finite-Time Vector Fields, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series S, 9 (2016), 923-958.
10Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, On intergral separation of bounded linear random differential equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series S, 9 (2016), 995-1007.
11Joseph Páez Chávez, Lưu Hoàng Đức, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Finite-time Lyapunov exponents and metabolic control coefficients for threshold detection of stimulus–response curves. Journal of Biological Dynamics, 10 (2016), 379-394.
12Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Siegmund Stefan, Hoàng Thế Tuấn, Linearized asymptotic stability for fractional differential equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 39 (2016), 1-13.
13Đoàn Thái Sơn, P.E. Kloeden, M. Rasmussen, The mean-square dichotomy spectrum and a bifurcation to a mean-square attractor, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series B, 20 (2015), 3, 875-887.
14Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch, M. Klose and S. Siegmund, Stability of positive linear switched systems on ordered Banach spaces, System and Control Letters, 75 (2015), 14-19.
15Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, On Lyapunov exponents of difference equations with random delay, Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B, 20(2015), 861-874.
16P. Bonckaert, P. De Maesschalck, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Partial linearization for planar nonautonomous differential equations. Journal of Differential Equations, 258 (2015), 1618-1652.
17Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Stefan Siegmund, Structure of the Fractional Lyapunov Spectrum for Linear Fractional Differential Equations, Advances in Dynamical Systems and Applications, 9 (2014), 149-159.
18Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, On fractional lyapunov exponent for solutions of linear fractional differential equations, Fractional Calculus and Applied Analysis, 17 (2014), 285-306.
19Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for planar fractional differential equations, Applied Mathematics and Computation, 226 (2014), 1, 157-168.
20Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch, Stefan Siegmund, Hyperbolicity radius of time-invariant linear systems, Proceedings of the International Conference on Differential Difference Equations and Applications, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 47 (2013), 113-125.
21Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch and S. Siegmund, A constructive approach to linear Lyapunov functions for positive switched systems using Collatz-Wielandt sets,  IEEE-Transactions on Automatic Control, 58 (2013),  748 -- 751.
22Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Differential equations with  random delay, Fields Institute Communications, 64 (2013), 279 - 303.
23Đoàn Thái Sơn, M. Moussi and S. Siegmund, Integral manifolds of nonautonomous boundary Cauchy problem,  Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications 2012 (1), 1-15.
24Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Finite-time attractivity for diagonnally dominant systems with off-diagonal delays,  Abstract and applied Analysis, 2012 (2012), 10p.
25Đoàn Thái Sơn, Nguyen Tien Yet, D. Karrasch and S. Siegmund, A unified approach to finite-time lyapunov exponents,  Journal of Differential Equations, 252 (2012), 5535 -- 5554.
26Đoàn Thái Sơn, Nguyen Tien Yet, T. Jaeger, S. Siegmund, Nonautonomous saddle-node bifurcations in the quasiperiodically forced logistic map, International Journal of Bifurcation and Chaos 21 (2011), 1427 - 1438.
27Đoàn Thái Sơn, K. Palmer and S. Siegmund, Transient spectral property, stable and unstable cones and Gershgorin’s theorem for finite-time differential equations,  Journal of Differential Equations   250 (2011), 4177 - 4199.
28Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A Bohl-Perron type theorem for random dynamical systems,  Discrete and Continuous Dynamical Systems, Supplement volume 2011, 322 - 331.
29Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch, S. Siegmund and F. R. Wirth, Stability radii for positive linear time-invariant systems on time scales, Systems and Control Letters, 59 (2010), 173 -- 179.
30H. Crauel, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Difference equations with random delay. Journal of Difference Equations and Applications, Vol 15 (2009), 627-647.
31Đoàn Thái Sơn, Anke Kalauch and Stefan Siegmund, Exponential stability of linear time-invariant systems on time scales, Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 9 (2009), 37-50.
32Arno Berger, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, A definition of spectrum for differential equations on finite time, Journal of Differential Equations, 246 (2009), 1098-1118.
33Arno Berger, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Nonautonomous finite-time dynamics, Discrete and Continuous Dynamical Systems-B 9 (2008), 463-492.
34Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A computational ergodic theorem for infinite iterated function systems, Stoch. Dyn. 8 (2008),  N0 3, 365 - 381.
35Arno Berger, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, A remark on finite-time hyperbolicity, Proc. Appl. Math. Mech., 8 (2008), 10917-10918.
36Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, An open set of unbounded cocycles with simple Lyapunov spectrum and no exponential separation, Stoch. Dyn. 7 (2007), 335 - 355.
Tiền ấn phẩm
1IMH20180102, L.V. Cuong, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A Sternberg theorem for nonautonomous differential equations. To appear in Journal of Dynamics and Differential Equations.
2IMH20172102, Đoàn Thái Sơn, P.T. Huong, P.E. Kloeden, Hoàng Thế Tuấn, Asymptotic separation between solutions of Caputo fractional stochastic differential equations, preprint arXiv:1711.08622
3IMH20171101, Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Asymptotic stability of linear fractional systems with constant coefficients and small time dependent perturbations. Accepted to Vietnam Journal of Mathematics.