Đoàn Thái Sơn


PGS. TSKH. NCVCC

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên


Liên hệ
Phòng làm việc: 107, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 107
Email: dtson AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Đại học: năm 2006, Đại học Khoa học tự Nhiên, Hà Nội, Việt Nam
  • Tiến sĩ: năm 2009, Technical University Dresden, CHLB Đức
  • Tiến sĩ khoa học năm 2016
  • Phó giáo sư: 2018

Chuyên ngành: Xác Suất và Thống Kê

Các vị trí công tác đã qua

  • 2020 - nay: Phó Viện trưởng Viện Toán học
  • 2018 - 2020: Giám đốc Trung tâm Đào tạo Sau đại học
  • 2006-nay: Viện Toán Học, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đoàn Thái Sơn, Peter E. Kloeden , Attractors of Caputo fractional differential equations with triangular vector fields, Fractional Calculus and Applied Analysis volume 25 (2022), pages720–734, (SCI-E, Scopus).
2Pham The Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Đoàn Thái Sơn, Proportional Local Assignability of the Dichotomy Spectrum of One-Sided Discrete Time-Varying Linear Systems, SIAM Journal on Control and OptimizationVol. 60 (2022), pp. 1294--1319, (SCI-E, Scopus).
3Artur Babiarz, Le Viet Cuong, Adam Czornik, Đoàn Thái Sơn, Necessary and sufficient conditions for assignability of dichotomy spectrum of one-sided discrete time-varying linear systems, IEEE-Transactions on Automatic Control, Volume 67 (2022), Issue 4, 2039-2043, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
4Pham The Anh, Adam Czornik, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Proportional Local Assignability of Dichotomy Spectrum of One-sided Continuous Time-Varying Linear Systems, Journal of Differential Equations Volume 309 (2022), 176-195, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
5Peter De Maesschalck, Đoàn Thái Sơn, Jeroen Wynen, Intrinsic determination of the criticality of a slow-fast Hopf bifurcation, Journal of Dynamics and Differential Equations, 33(2021), 2253–2269 , (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
6Đoàn Thái Sơn, Peter Kloeden, Semi-dynamical systems generated by autonomous Caputo fractional differential equations, Vietnam Journal of Mathematics volume 49, pages1305–1315 (2021), (Scopus, Preprint: download here)).
7Cấn Văn Hảo, Đoàn Thái Sơn, Nguyễn Văn Quyết, Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum, Journal of Statistical Physics, 183 (2021), Article number: 21, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
8Artur Babiarz, Le Viet Cuong, Adam Czornik, Đoàn Thái Sơn, Necessary and sufficient conditions for assignability of dichotomy spectra of continuous time-varying linear systems, Automatica 125 (2021), 109466, SCI-E, Scopus, Preprint: download here.
9Le Viet Cuong, Đoàn Thái Sơn, Assignability of dichotomy spectra for discrete time-varying linear control systems, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series B, 2020, 25(9): 3597-3607, SCI(-E); Scopus.
10Đoàn Thái Sơn, Phan Thị Hương, Peter Kloeden and Vu Anh Mỹ, Euler-Maruyama Scheme for Caputo Stochastic Fractional Differential Equations, Journal of Computational and Applied Mathematics, 380 (2020), 112989, (SCI(-E); Scopus).
11Le Viet Cuong, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A Sternberg theorem for nonautonomous differential equations, Journal of Dynamics and Differential Equations 31 (2019), 1279-1299, SCI(-E), Scopus.
12Pham The Anh, Đoàn Thái Sơn, Phan Thi Huong, A variation of constant formula for Caputo fractional stochastic differential equations. Statistics and Probability Letters 145 (2019), 351-358, SCI(-E), Scopus.
13Đoàn Thái Sơn, Maximilian Engel, Jeroen S W Lamb, Martin Rasmussen, Hopf bifurcation with additive noise, Nonlinearity, 31 (2018), 4567–4601, SCI(-E); Scopus.
14Đoàn Thái Sơn, P.T. Huong, P.E. Kloeden, Hoàng Thế Tuấn, Asymptotic separation between solutions of Caputo fractional stochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications, 36 (2018), issue 4, 654-664 (SCI(-E); Scopus).
15Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Asymptotic stability of linear fractional systems with constant coefficients and small time dependent perturbations. Vietnam Journal of Mathematics. 46(2018), pp 665–680, Scopus.
16Peter De Maesschalck, Đoàn Thái Sơn, Gevrey normal form for unfoldings of nilpotent contact points of planar slow fast systems. Annales de l'Institut Fourier 67 (2017), 2597-2621, SCI(-E); Scopus.
17Đoàn Thái Sơn, K. Palmer, M. Rasmussen, The Bohl spectrum for linear nonautonomous differential equations, Journal of Dynamics and Differential Equations 29 (2017), 1459–1485, SCI(-E); Scopus..
18M. Callaway, Đoàn Thái Sơn, J. Lamb, M. Rasmussen, The dichotomy spectrum for random dynamical systems and pitchfork bifurcations with additive noise, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 53, (2017), 1548-1574,SCI(-E); Scopus.
19Pham The Anh, Đoàn Thái Sơn, Explicit formulas for the top Lyapunov exponents of planar linear stochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications, 35 (2017), 662-676, SCI(-E); Scopus.
20Đoàn Thái Sơn, On analyticity of Lyapunov exponents of generic bounded linear random dynamical systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series B, 22 (2017), 3113 - 3126, SCI(-E); Scopus.
21Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, A Perron-type theorem for fractional differential systems. Electronic Journal of Differential Equations, 2017 (2017), No. 142, 1-12, SCI(-E); Scopus.
22Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, An instability theorem for nonlinear fractional differential systems. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 22 ( 2017), 3079 - 3090, SCI(-E); Scopus.
23Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for fractional differential equations in high-dimensional spaces, Nonlinear Dynamics, 86 (2016), 1885–1894, SCI(-E); Scopus.
24Marko Budišić, Stefan Siegmund, Đoàn Thái Sơn, Igor Mezic, Mesochronic Classifi cation of Incompressible 3D Finite-Time Vector Fields, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series S, 9 (2016), 923-958, SCI(-E); Scopus.
25Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, On intergral separation of bounded linear random differential equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series S, 9 (2016), 995-1007, SCI(-E); Scopus.
26Joseph Páez Chávez, Lưu Hoàng Đức, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Finite-time Lyapunov exponents and metabolic control coefficients for threshold detection of stimulus–response curves. Journal of Biological Dynamics, 10 (2016), 379-394, SCI(-E); Scopus.
27Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Siegmund Stefan, Hoàng Thế Tuấn, Linearized asymptotic stability for fractional differential equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 39 (2016), 1-13, SCI(-E); Scopus.
28Đoàn Thái Sơn, P.E. Kloeden, M. Rasmussen, The mean-square dichotomy spectrum and a bifurcation to a mean-square attractor, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series B, 20 (2015), 3, 875-887, SCI(-E), Scopus.
29Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch, M. Klose and S. Siegmund, Stability of positive linear switched systems on ordered Banach spaces, System and Control Letters, 75 (2015), 14-19, SCI(-E), Scopus.
30Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, On Lyapunov exponents of difference equations with random delay, Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B, 20(2015), 861-874, SCI(-E), Scopus.
31P. Bonckaert, P. De Maesschalck, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Partial linearization for planar nonautonomous differential equations. Journal of Differential Equations, 258 (2015), 1618-1652, SCI(-E), Scopus.
32Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, Stefan Siegmund, Structure of the Fractional Lyapunov Spectrum for Linear Fractional Differential Equations, Advances in Dynamical Systems and Applications, 9 (2014), 149-159, SCI(-E), Scopus.
33Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Hoàng Thế Tuấn, On fractional lyapunov exponent for solutions of linear fractional differential equations, Fractional Calculus and Applied Analysis, 17 (2014), 285-306, SCI(-E); Scopus.
34Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Hoàng Thế Tuấn, On stable manifolds for planar fractional differential equations, Applied Mathematics and Computation, 226 (2014), 1, 157-168, SCI(-E); Scopus.
35Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch, Stefan Siegmund, Hyperbolicity radius of time-invariant linear systems, Proceedings of the International Conference on Differential Difference Equations and Applications, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 47 (2013), 113-125.
36Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch and S. Siegmund, A constructive approach to linear Lyapunov functions for positive switched systems using Collatz-Wielandt sets,  IEEE-Transactions on Automatic Control, 58 (2013),  748 -- 751, SCI(-E); Scopus.
37Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Differential equations with  random delay, Fields Institute Communications, 64 (2013), 279 - 303, Scopus.
38Đoàn Thái Sơn, M. Moussi and S. Siegmund, Integral manifolds of nonautonomous boundary Cauchy problem,  Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications 2012 (1), 1-15.
39Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, Finite-time attractivity for diagonnally dominant systems with off-diagonal delays,  Abstract and applied Analysis, 2012 (2012), 10p, SCI(-E); Scopus.
40Đoàn Thái Sơn, Nguyen Tien Yet, D. Karrasch and S. Siegmund, A unified approach to finite-time lyapunov exponents,  Journal of Differential Equations, 252 (2012), 5535 -- 5554,SCI(-E); Scopus.
41Đoàn Thái Sơn, Nguyen Tien Yet, T. Jaeger, S. Siegmund, Nonautonomous saddle-node bifurcations in the quasiperiodically forced logistic map, International Journal of Bifurcation and Chaos 21 (2011), 1427 - 1438, SCI(-E); Scopus.
42Đoàn Thái Sơn, K. Palmer and S. Siegmund, Transient spectral property, stable and unstable cones and Gershgorin’s theorem for finite-time differential equations,  Journal of Differential Equations   250 (2011), 4177 - 4199, SCI(-E); Scopus.
43Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A Bohl-Perron type theorem for random dynamical systems, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Supplement volume 2011, 322 - 331, SCI(-E); Scopus.
44Đoàn Thái Sơn, A. Kalauch, S. Siegmund and F. R. Wirth, Stability radii for positive linear time-invariant systems on time scales, Systems and Control Letters, 59 (2010), 173 -- 179, SCI(-E); Scopus.
45H. Crauel, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Difference equations with random delay. Journal of Difference Equations and Applications, Vol 15 (2009), 627-647.
46Đoàn Thái Sơn, Anke Kalauch and Stefan Siegmund, Exponential stability of linear time-invariant systems on time scales, Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 9 (2009), 37-50.
47Arno Berger, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, A definition of spectrum for differential equations on finite time, Journal of Differential Equations, 246 (2009), 1098-1118.
48Arno Berger, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Nonautonomous finite-time dynamics, Discrete and Continuous Dynamical Systems-B 9 (2008), 463-492.
49Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, S. Siegmund, A computational ergodic theorem for infinite iterated function systems, Stoch. Dyn. 8 (2008),  N0 3, 365 - 381.
50Arno Berger, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, A remark on finite-time hyperbolicity, Proc. Appl. Math. Mech., 8 (2008), 10917-10918.
51Nguyễn Đình Công, Đoàn Thái Sơn, An open set of unbounded cocycles with simple Lyapunov spectrum and no exponential separation, Stoch. Dyn. 7 (2007), 335 - 355.
Tiền ấn phẩm
1IMH20221201, Do Duc Thuan, Đoàn Thái Sơn, Le Viet Cuong, A characterization of delay independent stability for linear off-diagonal delay difference equations
2IMH20210902, Phan Thi Huong, Peter Kloeden, Đoàn Thái Sơn, Well-posedness and regularity for solutions of Caputo stochastic fractional differential equations in $ L^p $ spaces. To appear in Stochastic Analysis and Application.