Lưu Hoàng Đức


TS. NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất và thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: 107, Nhà A5
Điện thoại: +84 24 37563474 / 107
Email: lhduc AT math.ac.vn

Lý lịch khoa hoc
Quá trình đào tạo:

  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Toán học tại Đại học Khoa học Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Đức năm 2006.
  • Tốt nghiệp Hệ đào tạo cử nhân tài năng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003


Quá trình công tác

  • 2003-đến nay: Công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, A concept of local metric entropy for finite-time nonautonomous dynamical systems, Journal of Difference Equations and Applications, 2016, 1-15.
2Bui Xuan Dieu, Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, Nguyen Van Minh, Asymptotic behavior of linear almost periodic differential equations. Mathematical Sciences with Multidisciplinary Applications, Volume 157 of the series Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 113-132.
3Joseph Páez Chávez, Lưu Hoàng Đức, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Finite-time Lyapunov exponents and metabolic control coefficients for threshold detection of stimulus–response curves. Journal of Biological Dynamics, 10 (2016), 379-394.
4Lưu Hoàng Đức, Dennis Chrismann, Reinhard Gotzhein, Stefan Siegmund, Fabian Wirth, The stability of try-once-discard for stochastic communication channels: theory and validation. 54th IEEE conference on Decision and Control (CDC), (2015), 4170–4175. DOI: 10.1109/CDC.2015.7402869.
5Lưu Hoàng Đức, Schmalfuß Björn, Siegmund Stefan, A note on the generation of random dynamical systems from fractional stochastic delay differential equations. Stochastics and Dynamics. 15 (2015), 13 pp.
6Lưu Hoàng Đức, S. Siegmund, Existence of finite-time hyperbolic trajectories for planar Hamiltonian flows,  Journal of Dynam. Differential Equations  23 (2011), 475 -- 494.
7Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, Hyperbolicity and invariant manifolds for planar nonautonomous systems on finite time interval, International Journal of Bifurcation and Chaos, 18 (2008), 641-674.
8Lưu Hoàng Đức, Achim Ilchmann, Stefan Siegmund and Peter Taraba , On stability of linear time-varying second-order differential equations,  Quart. Appl. Math. 64 (2006), 137–151.
9 Hans, Lưu Hoàng Đức, Stefan, Crauel, Siegmund, Towards a Morse theory for random dynamical systems. Stoch. Dyn. 4 (2004), 277–296.
10Lưu Hoàng Đức, On the absolute regularity of linear random dynamical systems, Stoch. Dyn. 3 (2003), 453–461.