Lưu Hoàng Đức


TS. NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất và thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: 107, Nhà A5
Điện thoại: +84 24 37563474 / 107
Email: lhduc AT math.ac.vn

Lý lịch khoa hoc
Quá trình đào tạo:

  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Toán học tại Đại học Khoa học Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Đức năm 2006.
  • Tốt nghiệp Hệ đào tạo cử nhân tài năng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003


Quá trình công tác

  • 2003-đến nay: Công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, A concept of local metric entropy for finite-time nonautonomous dynamical systems, Journal of Difference Equations and Applications, 24 (2018),165–179, SCI(-E); Scopus.
2Nguyễn Đình Công, Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Nonautonomous Young Differential Equations Revisited, Journal of Dynamics and Differential Equations, 30 (2018) pp 1921–1943, SCI(-E); Scopus
3Lưu Hoàng Đức, Tat Dat Tran, Jürgen Jost, Ergodicity of scalar stochastic differential equations with Hölder continuous coefficients, Stochastic Processes and their Applications 128 (2018) 3253–3272, SCI(-E); Scopus.
4Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Young differential delay equations driven by Hölder continuous paths, Modern Mathematics and Mechanics, 2018, 313-333.
5Lưu Hoàng Đức, Maria Jose Garrido-Atienza, Andreas Neuenkirch, Björn Schmalfuß, Exponential stability of stochastic evolution equations driven by small fractional Brownian motion with Hurst parameter in (1/2,1), Journal of Differential Equations, 264 (2018), 1119-1145, SCI(-E); Scopus.
6Lưu Hoàng Đức, Maria Jose Garrido-Atienza, Björn Schmalfuß, Dynamics of SPDEs driven by a small fractional Brownian motion with Hurst parameter larger than 1/2, Festschrift volumen Stochastic Partial Differential Equations and Related Fields, In Honor of Michael Röckner, SPDERF, Bielefeld, Germany, October 10 -14, 2016, Volume 229 (2018),Pages 213-224,Publisher Springer International Publishing.
7Bui Xuan Dieu, Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, Nguyen Van Minh, Asymptotic behavior of linear almost periodic differential equations. Mathematical Sciences with Multidisciplinary Applications, Volume 157 of the series Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 113-132.
8Joseph Páez Chávez, Lưu Hoàng Đức, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Finite-time Lyapunov exponents and metabolic control coefficients for threshold detection of stimulus–response curves. Journal of Biological Dynamics, 10 (2016), 379-394, SCI(-E); Scopus.
9Lưu Hoàng Đức, Dennis Chrismann, Reinhard Gotzhein, Stefan Siegmund, Fabian Wirth, The stability of try-once-discard for stochastic communication channels: theory and validation. 54th IEEE conference on Decision and Control (CDC), (2015), 4170–4175. DOI: 10.1109/CDC.2015.7402869.
10Lưu Hoàng Đức, Schmalfuß Björn, Siegmund Stefan, A note on the generation of random dynamical systems from fractional stochastic delay differential equations. Stochastics and Dynamics. 15 (2015), 13 pp, SCI(-E), Scopus.
11Lưu Hoàng Đức, S. Siegmund, Existence of finite-time hyperbolic trajectories for planar Hamiltonian flows, Journal of Dynamics and Differential Equations 23 (2011), 475 -- 494, SCI(-E); Scopus.
12Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, Hyperbolicity and invariant manifolds for planar nonautonomous systems on finite time interval, International Journal of Bifurcation and Chaos, 18 (2008), 641-674.
13Lưu Hoàng Đức, Achim Ilchmann, Stefan Siegmund and Peter Taraba , On stability of linear time-varying second-order differential equations,  Quart. Appl. Math. 64 (2006), 137–151.
14 Hans, Lưu Hoàng Đức, Stefan, Crauel, Siegmund, Towards a Morse theory for random dynamical systems. Stoch. Dyn. 4 (2004), 277–296.
15Lưu Hoàng Đức, On the absolute regularity of linear random dynamical systems, Stoch. Dyn. 3 (2003), 453–461.
Tiền ấn phẩm
1Eugenio J. Llanos, Wilmer Leal, Lưu Hoàng Đức, Jürgen Jost, Peter F. Stadler, Guillermo Restrepo, Exploration of the chemical space and its three historical regimes, to appear Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
2IMH20190505, Jürgen Jost, Hông Vân Lê, Lưu Hoàng Đức, Tat Dat Tran, Probabilistic mappings and Bayesian nonparametrics, preprint arxiv 1905.11448.
3IMH20190502, Lưu Hoàng Đức, Random attractors for rough differential equations.
4IMH20190503, Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Asymptotic dynamics of Young differential equations: a unified approach, preprint arXiv:1905.04945
5Marius E. Yamakou, Tat Dat Tran, Lưu Hoàng Đức, Jürgen Jost, The stochastic Fitzhugh–Nagumo neuron model in the excitable regime embeds a leaky integrate-and-fire model.
6IMH20190102, Lưu Hoàng Đức, Stability theory for Gaussian rough differential equations. Part II
7IMH20190101, Lưu Hoàng Đức, Stability theory for Gaussian rough differential equations. Part I.
8Lưu Hoàng Đức, Nguyễn Đình Công, Phan Thanh Hồng, Asymptotic stability for stochastic dissipative systems with a Hölder noise.
9Nguyễn Đình Công, Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Lyapunov spectrum of nonautonomous linear Young differential equations, preprint arXiv:1807.02680.