Lưu Hoàng Đức


TS. NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất và thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: 107, Nhà A5
Điện thoại: +84 24 37563474 / 107
Email: lhduc AT math.ac.vn

Lý lịch khoa hoc
Quá trình đào tạo:

  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Toán học tại Đại học Khoa học Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Đức năm 2006.
  • Tốt nghiệp Hệ đào tạo cử nhân tài năng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003


Quá trình công tác

  • 2003-đến nay: Công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lưu Hoàng Đức, Maria Jose Garrido-Atienza, Andreas Neuenkirch, Björn Schmalfuß, Exponential stability of stochastic evolution equations driven by small fractional Brownian motion with Hurst parameter in (1/2,1), Journal of Differential Equations, 264 (2018), 1119-1145, SCI(-E); Scopus.
2Lưu Hoàng Đức, Maria Jose Garrido-Atienza, Björn Schmalfuß, Dynamics of SPDEs driven by a small fractional Brownian motion with Hurst parameter larger than 1/2, Festschrift volumen Stochastic Partial Differential Equations and Related Fields, In Honor of Michael Röckner, SPDERF, Bielefeld, Germany, October 10 -14, 2016, Volume 229, Publisher Springer International Publishing.
3Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, A concept of local metric entropy for finite-time nonautonomous dynamical systems, Journal of Difference Equations and Applications, 2016, 1-15.
4Bui Xuan Dieu, Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, Nguyen Van Minh, Asymptotic behavior of linear almost periodic differential equations. Mathematical Sciences with Multidisciplinary Applications, Volume 157 of the series Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 113-132.
5Joseph Páez Chávez, Lưu Hoàng Đức, Đoàn Thái Sơn, Stefan Siegmund, Finite-time Lyapunov exponents and metabolic control coefficients for threshold detection of stimulus–response curves. Journal of Biological Dynamics, 10 (2016), 379-394.
6Lưu Hoàng Đức, Dennis Chrismann, Reinhard Gotzhein, Stefan Siegmund, Fabian Wirth, The stability of try-once-discard for stochastic communication channels: theory and validation. 54th IEEE conference on Decision and Control (CDC), (2015), 4170–4175. DOI: 10.1109/CDC.2015.7402869.
7Lưu Hoàng Đức, Schmalfuß Björn, Siegmund Stefan, A note on the generation of random dynamical systems from fractional stochastic delay differential equations. Stochastics and Dynamics. 15 (2015), 13 pp.
8Lưu Hoàng Đức, S. Siegmund, Existence of finite-time hyperbolic trajectories for planar Hamiltonian flows,  Journal of Dynam. Differential Equations  23 (2011), 475 -- 494.
9Lưu Hoàng Đức, Stefan Siegmund, Hyperbolicity and invariant manifolds for planar nonautonomous systems on finite time interval, International Journal of Bifurcation and Chaos, 18 (2008), 641-674.
10Lưu Hoàng Đức, Achim Ilchmann, Stefan Siegmund and Peter Taraba , On stability of linear time-varying second-order differential equations,  Quart. Appl. Math. 64 (2006), 137–151.
11 Hans, Lưu Hoàng Đức, Stefan, Crauel, Siegmund, Towards a Morse theory for random dynamical systems. Stoch. Dyn. 4 (2004), 277–296.
12Lưu Hoàng Đức, On the absolute regularity of linear random dynamical systems, Stoch. Dyn. 3 (2003), 453–461.
Tiền ấn phẩm
1Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hong, Young differential delay equations driven by Hölder continuous paths, https://arxiv.org/abs/1802.03193.
2Lưu Hoàng Đức, Tat Dat Tran, Jürgen Jost, Ergodicity of scalar stochastic differential equations with Hölder continuous coefficients. Stochastic Processes and their Applications, in press.
3Nguyễn Đình Công, Lưu Hoàng Đức, Phan Thanh Hồng, Nonautonomous Young Differential Equations Revisited, Journal of Dynamics and Differential Equations,