Vũ Thị Hướng


TS.

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, Điều khiển tối ưu, Toán kinh tế


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 213, nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 213
Email: vthuong At math.ac.vn, vthuong@hdu.edu.cn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1989
Nơi sinh: Thái Bình

  • Nghiên cứu sinh: 2016- 2020, Viện Toán học
  • Cao học: 2011-2013, Viện Toán học
  • Đại học: 2007-2011, Khoa Toán, Đại học sư phạm Thái Nguyên

Các vị trí công tác đã qua:

  • 2021-2023: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Công nghệ Điện tử Hàng Châu (Hangzhou Dianzi University)
  • 2017-nay: Nghiên cứu viên, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2013-2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2012-2013: Giáo viên toán, THPT Văn Lang, Ba Đình, Hà Nội

Các lĩnh vực quan tâm: Tối ưu, Điều khiển tối ưu, Toán kinh tế


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách liệt kê trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Vũ Thị Hướng, C. Yalcin Kaya, Nguyễn Đông Yên, Solution to an open question about optimal economic growth models. Applicable Analysis, 103 (2024), 1215–1223. (SCI-E, Scopus).
2Vũ Thị Hướng, Duong Thi Viet An, Hong-Kun Xu, Subdifferentials of optimal value functions under metric qualification conditions, Journal of Global Optimization, 88 (2024), 253 - 283. (SCI-E, Scopus).
3Vũ Thị Hướng, Solution existence theorems for finite horizon optimal economic growth problems, Optimization, 71 (2022), 4243 - 4263. (SCI-E, Scopus).
4Duong Thi Viet An, Vũ Thị Hướng, Hong-Kun Xu, Differential Stability of Discrete Optimal Control Problems with Possibly Nondifferentiable Costs, Applied Mathematics & Optimization volume 86, Article number: 37 (2022), (SCI-E, Scopus).
5Vũ Thị Hướng, Optimal economic growth problems with high values of total factor productivity, Applicable Analysis, 101 (2022), 1315-1329. SCI-E; Scopus.
6Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric examples. Part 2: Problems with bilateral state constraints, Numerical Functional Analysis and Optimization, 42 (2021) 1334-1366. (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
7Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Economic Growth Models with Nonlinear Utility Functions, Journal of Optimization Theory and Applications, 188 (2021), 571–596. (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
8Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Processes in a Parametric Optimal Economic Growth Model, Taiwanese Journal of Mathematics, 24 (2020), 1283-1306. SCI(-E); Scopus.
9Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric examples. Part 1: Problems with unilateral state constraints, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 21 (2020), 157-182, SCI(-E), Scopus.
10Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Differentiability properties of a parametric consumer problem, J. Nonlinear Convex Anal, 19 (2018), 1217-1245, SCI(-E); Scopus.
11Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On the Stability and Solution Sensitivity of a Consumer Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 175 (2017), 567--589,SCI; Scopus.
Tiền ấn phẩm
1IMH20230202, Vũ Thị Hướng, Hong-Kun Xu, New formulas for subdifferentials of perturbed distance functions, preprint, 2023. To appear in Optimization at https://doi.org/10.1080/02331934.2023.2178849.