Cấn Văn Hảo


TS, NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Lí thuyết xác suất và thống kê vật lí


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 84 024 37563474 / 106
Email: cvhao@math.ac.vn

Năm sinh 20/12/1989
Nơi sinh: Hà Nội

  • Đại học: 2011, Đại học sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ: 2013, Đại học Aix-Marseille, Pháp.
  • Tiến sĩ: 2016, Đại học Aix-Marseille, Pháp.

Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và thống kê vật lí
Các lĩnh vực quan tâm: Bước ngẫu nhiên, đồ thị ngẫu nhiên, hệ phân tử có tương tác: quá trình tiếp xúc, mô hình Ising, mô hình bầu cử.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Cấn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quyết, Vu Hong Son, On the Universality of the Superconcentration in Mixed p-Spin Models, Journal of Statistical Physics volume 190, Article number: 80 (2023), (SCI-E, Scopus).
2Cấn Văn Hảo, Duong Manh Hong, Phạm Việt Hùng, On the expected number of real roots of random polynomials arising from evolutionary game theory Communications in Mathematical Sciences 20 (2022), no. 6, 1613–1636, (SCI-E, Scopus).
3Cấn Văn Hảo, D. A. Croydon, T. Kumagai, Spectral dimension of simple random walk on a long-range percolation cluster, Electronic Journal of Probability, 2022, 1-37, No. 56, 37 pp , (SCI-E, Scopus).
4Cấn Văn Hảo, Trinh Duy Khanh, Random connection models in the thermodynamic regime: central limit theorems for add-one cost stabilizing functionals. Electronic Journal of Probability 27 (2022), Paper No. 36, 40 pp, (SCI-E, Scopus).
5Cấn Văn Hảo, Cristian Giardinà, Claudio Giberti, Remco van der Hofstad, Annealed inhomogeneities in random ferromagnets. Physical Review E 105 (2022), no. 2, Paper No. 024128, (SCI-E, Scopus).
6Cấn Văn Hảo, Cristian Giardinà, Claudio Giberti, Remco van der Hofstad, Annealed Ising model on configuration models, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 58 (2022), 134-163, (SCI-E, Scopus).
7Cấn Văn Hảo, Remco van der Hofstad, Takashi Kumagai, Glauber dynamics for Ising models on random regular graphs: cut-off and metastability, ALEA, Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 18, 1441–1482 (2021)
8Cấn Văn Hảo, Đoàn Thái Sơn, Nguyễn Văn Quyết, Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum, Journal of Statistical Physics, 183 (2021), Article number: 21, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
9Cấn Văn Hảo, Shuta Nakajima, First passage time of the frog model has a sublinear variance, Electronic Journal of Probability, 24 (2019), 1-27,SCI(-E), Scopus
10Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Manh Hong Duong, Persistence probability of a random polynomial arising from evolution game theory, Journal of Applied Probability, 56 (2019), 870-890, SCI(-E), Scopus.
11Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Persistence probability of random Weyl polynomials, Journal of Statistical Physics, 176 (2019), 262-277, (SCI(-E), Scopus.
12Cấn Văn Hảo, Exponential extinction time of the contact process on rank-one inhomogeneous random graphs. Journal of Theoretical Probability 32 (2019), 106–130, (SCI(-E), Scopus).
13Cấn Văn Hảo, Annealed limit theorems for the Ising model on random regular graphs. The Annals of Applied Probability 29 (2019), 1398–1445, ( SCI(-E), Scopus).
14Cấn Văn Hảo, Super-Exponential Extinction Time of the Contact Process on Random Geometric Graphs, Combinatorics, Probability and Computing (2018) 27, 162–185,SCI(-E); Scopus.
15Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, A Cramér type moderate deviation theorem for the critical Curie-Weiss model, Electronic Communications in Probability, 22 (2017), 12 pp, SCI(-E); Scopus.
16Cấn Văn Hảo, Critical behavior of the annealed Ising model on random regular graphs, Journal of Statistical Physics, 169 (2017), 480-503, SCI(-E); Scopus.
17Cấn Văn Hảo, Bruno Schapira, Metastability for the contact process on the configuration model with infinite mean degree, Electronic Journal of Probability, 20 (2015), 1—22.
18Cấn Văn Hảo, Contact process on one-dimensional long range percolation. Electronic Communications in Probability 20 (2015), no. 93, 11 pp.
Tiền ấn phẩm
1IMH20231103, Cấn Văn Hảo, Shuta Nakajima, Nguyễn Văn Quyết, Lipschitz-continuity of time constant in generalized first-passage percolation
2IMH20231102, Cấn Văn Hảo, Adrian Röllin, Mean-field spin models - fluctuation of the magnetization and maximum likelihood estimator
3IMH20221101, Cấn Văn Hảo, Nguyễn Văn Quyết, Subdiffusive concentration of the graph distance in Bernoulli percolation.
4Cấn Văn Hảo, Metastability for the contact process on the preferential attachment graph, arXiv:1502.05633, to appear Internet Mathematics.