Cấn Văn Hảo


TS, NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Lí thuyết xác suất và thống kê vật lí


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 84 024 37563474 / 106
Email: cvhao@math.ac.vn

Năm sinh 20/12/1989
Nơi sinh: Hà Nội

  • Đại học: 2011, Đại học sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ: 2013, Đại học Aix-Marseille, Pháp.
  • Tiến sĩ: 2016, Đại học Aix-Marseille, Pháp.

Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và thống kê vật lí
Các lĩnh vực quan tâm: Bước ngẫu nhiên, đồ thị ngẫu nhiên, hệ phân tử có tương tác: quá trình tiếp xúc, mô hình Ising, mô hình bầu cử.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Cấn Văn Hảo, Remco van der Hofstad, Takashi Kumagai, Glauber dynamics for Ising models on random regular graphs: cut-off and metastability, ALEA, Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 18, 1441–1482 (2021)
2Cấn Văn Hảo, Đoàn Thái Sơn, Nguyễn Văn Quyết, Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum, Journal of Statistical Physics, 183 (2021), Article number: 21, (SCI-E, Scopus).
3Cấn Văn Hảo, Shuta Nakajima, First passage time of the frog model has a sublinear variance, Electronic Journal of Probability, 24 (2019), 1-27,SCI(-E), Scopus
4Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Manh Hong Duong, Persistence probability of a random polynomial arising from evolution game theory, Journal of Applied Probability, 56 (2019), 870-890, SCI(-E), Scopus.
5Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Persistence probability of random Weyl polynomials, Journal of Statistical Physics, 176 (2019), 262-277, (SCI(-E), Scopus.
6Cấn Văn Hảo, Exponential extinction time of the contact process on rank-one inhomogeneous random graphs. Journal of Theoretical Probability 32 (2019), 106–130, (SCI(-E), Scopus).
7Cấn Văn Hảo, Annealed limit theorems for the Ising model on random regular graphs. The Annals of Applied Probability 29 (2019), 1398–1445, ( SCI(-E), Scopus).
8Cấn Văn Hảo, Super-Exponential Extinction Time of the Contact Process on Random Geometric Graphs, Combinatorics, Probability and Computing (2018) 27, 162–185,SCI(-E); Scopus.
9Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, A Cramér type moderate deviation theorem for the critical Curie-Weiss model, Electronic Communications in Probability, 22 (2017), 12 pp, SCI(-E); Scopus.
10Cấn Văn Hảo, Critical behavior of the annealed Ising model on random regular graphs, Journal of Statistical Physics, 169 (2017), 480-503, SCI(-E); Scopus.
11Cấn Văn Hảo, Bruno Schapira, Metastability for the contact process on the configuration model with infinite mean degree, Electronic Journal of Probability, 20 (2015), 1—22.
12Cấn Văn Hảo, Contact process on one-dimensional long range percolation. Electronic Communications in Probability 20 (2015), no. 93, 11 pp.
Tiền ấn phẩm
1IMH20210701, Cấn Văn Hảo, Nguyen Van Quyet, Vu Hong Son, Partial universality of the superconcentration in the spin.
2IMH20210204, Cấn Văn Hảo, Manh Hong Duong, Phạm Việt Hùng, On the expected number of real roots of random polynomials arising from evolutionary game theory
3IMH20210203, Cấn Văn Hảo, Khanh Duy Trinh, Random connection models in the thermodynamic regime: central limit theorems for add-one cost stabilizing functionals.
4IMH20210202, Cấn Văn Hảo, Remco van der Hofstad, Takashi Kumagai, Glauber dynamics for Ising models on random regular graphs: cut-off and metastability.
5IMH20210201, Cấn Văn Hảo, Cristian Giardina, Claudio Giberti, Remco van der Hofstad, Annealed Ising model on configuration models, to appear Annales de l'Institut de Henri Poincare B.
6Cấn Văn Hảo, Metastability for the contact process on the preferential attachment graph, arXiv:1502.05633, to appear Internet Mathematics.