Đỗ Hoàng Sơn


TS

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết đa thế vị


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 04 37563474 (ext 106)
Email: dhson AT math.ac.vn, hoangson.do.vn AT gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh:  1988
Nơi sinh:  Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội

 Quá trình đào tạo:

  • 2006-2010: Sinh viên  khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội        
  • 2010-2011: Học viên năm 1, chương trình Cao học quốc tế, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2011-2012: Học viên năm 2, trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse, Pháp
  • 2012-2015: Nghiên cứu sinh tại trường  Đại học Toulouse 3, TP Toulouse.


Chuyên ngành: Lý thuyết đa thế vị

Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: Tháng 4 năm 2016


Các lĩnh vực quan tâm:

  • Giải tích phức
  • Giải tích hàm
  • Phương trình đạo hàm riêng

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of Parabolic complex Monge-Ampère equation, Indiana University Mathematics Journal, 66 (2017), 1949-1979.
2Đỗ Hoàng Sơn, Degenerate complex Monge–Ampère flows on strictly pseudoconvex domains, Mathematische Zeitschrift, 287 (2017), pp 587–614.
3Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of parabolic complex Monge–Ampère equation II, International Journal of Mathematics,27(2016), (17 pages).
Tiền ấn phẩm
1IMH20171204, Slawomir Dinew, Đỗ Hoàng Sơn, Tô Tất Đạt, A viscosity approach to the Dirichlet problem for degenerate complex Hessian type equations.
2IMH20170602, Đỗ Hoàng Sơn, Some properties of maximal plurisubharmonic function.