Đỗ Hoàng Sơn


TS, NCV

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết đa thế vị


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 04 37563474 (ext 106)
Email: dhson AT math.ac.vn, hoangson.do.vn AT gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội

 Quá trình đào tạo:

  • 2006-2010: Sinh viên khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2010-2011: Học viên năm 1, chương trình Cao học quốc tế, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2011-2012: Học viên năm 2, trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse, Pháp
  • 2012-2015: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse.


Chuyên ngành: Lý thuyết đa thế vị


Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: Tháng 4 năm 2016


Các lĩnh vực quan tâm:

  • Giải tích phức
  • Giải tích hàm
  • Phương trình đạo hàm riêng


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Some remarks on the Cegrell class F, Annales Polonici Mathematici, Vol 125, no 1, 13-24 (2020), (SCI-E), Scopus.
2Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Phạm Hoàng Hiệp, Complex Monge-Ampère Equation in Strictly Pseudoconvex Domains. Acta Mathematica Vietnamica, 45 (2020), no 1, 93–101, Scopus.
3Đỗ Hoàng Sơn, Lê Giang, Tô Tất Đạt, Viscosity solutions to parabolic complex Monge–Ampère equations, Calculus of Variations and PDEs, Vol. 59, Article number: 45 (2020), SCI(-E), Scopus.
4Đỗ Hoàng Sơn, A class of maximal plurisubharmonic functions, Comptes Rendus Mathematique, Vol. 357, no 11-12, 858-862 (2019), SCI(-E); Scopus.
5Slawomir Dinew, Đỗ Hoàng Sơn, Tô Tất Đạt, A viscosity approach to the Dirichlet problem for degenerate complex Hessian type equations, Analysis & PDE, 12 (2019), 505-535, SCI(-E); Scopus.
6Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of Parabolic complex Monge-Ampère equation, Indiana University Mathematics Journal, 66 (2017), 1949-1979, SCI(-E); Scopus.
7Đỗ Hoàng Sơn, Degenerate complex Monge–Ampère flows on strictly pseudoconvex domains, Mathematische Zeitschrift, 287 (2017), pp 587–614, SCI(-E); Scopus.
8Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of parabolic complex Monge–Ampère equation II, International Journal of Mathematics, 27 (2016), (17 pages), SCI(-E); Scopus .
Tiền ấn phẩm
1IMH20200402, Đỗ Hoàng Sơn, An integral theorem for plurisubharmonic functions
2IMH20200401, Đỗ Hoàng Sơn, Lê Giang, On the conditional plurisubharmonic envelopes of bounded functions
3IMH20190602, Đỗ Hoàng Sơn, Le Gaing, To Tat Dat, Viscosity solutions to Parabolic complex Monge-Ampère equations
4IMH20190601, Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Some remarks on the Cegrell's class F