Đỗ Hoàng Sơn


PGS. TS. NCV

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Giải tích phức và Phương trình đạo hàm riêng


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 04 37563474 (ext 106)
Email: dhson AT math.ac.vn, hoangson.do.vn AT gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội

Quá trình đào tạo:

  • 2006-2010: Sinh viên khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2010-2011: Học viên năm 1, chương trình Cao học quốc tế, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2011-2012: Học viên năm 2, trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse, Pháp
  • 2012-2015: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse.
  • 2022: Phó Giáo sư

Chuyên ngành: Giải tích và Phương trình đạo hàm riêng

Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: Tháng 4 năm 2016

Các lĩnh vực quan tâm:

  • Giải tích phức
  • Giải tích hàm
  • Phương trình đạo hàm riêng

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Diệu, On the viscosity approach to a class of fully nonlinear elliptic equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 530 (2024), Issue 2, 12768, (SCI-E, Scopus).
2Đỗ Hoàng Sơn, Viscosity solutions to parabolic complex Hessian type equations, Annales Polonici Mathematici, 129 (2022), no 2, 97-116, (SCI-E, Scopus).
3Đỗ Hoàng Sơn, Phạm Ngọc Thành Công, A Comparison Principle for Parabolic Complex Monge–Ampère Equations, Journal of Geometric Analysis, Vol 32 (2022), 19pp, (SCI-E, Scopus).
4Đỗ Hoàng Sơn, Le Giang, On the conditional plurisubharmonic envelopes of bounded functions, International Journal of Mathematics, Volume 32 (2021), Issue 09, Article 2150060, (SCI-E,Scopus).
5Đỗ Hoàng Sơn, An integral theorem for plurisubharmonic functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 495 (2021), No 2, 124741. (SCI-E, Scopus).
6Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Some remarks on the Cegrell class F, Annales Polonici Mathematici, Vol 125, no 1, 13-24 (2020), (SCI-E), Scopus.
7Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Phạm Hoàng Hiệp, Complex Monge-Ampère Equation in Strictly Pseudoconvex Domains. Acta Mathematica Vietnamica, 45 (2020), no 1, 93–101, Scopus.
8Đỗ Hoàng Sơn, Lê Giang, Tô Tất Đạt, Viscosity solutions to parabolic complex Monge–Ampère equations, Calculus of Variations and PDEs, Vol. 59, Article number: 45 (2020), SCI(-E), Scopus.
9Đỗ Hoàng Sơn, A class of maximal plurisubharmonic functions, Comptes Rendus Mathematique, Vol. 357, no 11-12, 858-862 (2019), SCI(-E); Scopus.
10Slawomir Dinew, Đỗ Hoàng Sơn, Tô Tất Đạt, A viscosity approach to the Dirichlet problem for degenerate complex Hessian type equations, Analysis & PDE, 12 (2019), 505-535, SCI(-E); Scopus.
11Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of Parabolic complex Monge-Ampère equation, Indiana University Mathematics Journal, 66 (2017), 1949-1979, SCI(-E); Scopus.
12Đỗ Hoàng Sơn, Degenerate complex Monge–Ampère flows on strictly pseudoconvex domains, Mathematische Zeitschrift, 287 (2017), pp 587–614, SCI(-E); Scopus.
13Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of parabolic complex Monge–Ampère equation II, International Journal of Mathematics, 27 (2016), (17 pages), SCI(-E); Scopus .
Tiền ấn phẩm
1IMH20220901, Đỗ Hoàng Sơn, Vũ Đức Việt, Quantitative stability for the complex Monge-Ampère equations.