Đỗ Hoàng Sơn


TS

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết đa thế vị


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 04 37563474 (ext 106)
Email: dhson AT math.ac.vn, hoangson.do.vn AT gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội

 Quá trình đào tạo:

  • 2006-2010: Sinh viên khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2010-2011: Học viên năm 1, chương trình Cao học quốc tế, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2011-2012: Học viên năm 2, trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse, Pháp
  • 2012-2015: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Toulouse 3, TP Toulouse.


Chuyên ngành: Lý thuyết đa thế vị


Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: Tháng 4 năm 2016


Các lĩnh vực quan tâm:

  • Giải tích phức
  • Giải tích hàm
  • Phương trình đạo hàm riêng


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of Parabolic complex Monge-Ampère equation, Indiana University Mathematics Journal, 66 (2017), 1949-1979, SCI(-E); Scopus.
2Đỗ Hoàng Sơn, Degenerate complex Monge–Ampère flows on strictly pseudoconvex domains, Mathematische Zeitschrift, 287 (2017), pp 587–614, SCI(-E); Scopus.
3Đỗ Hoàng Sơn, Weak solution of parabolic complex Monge–Ampère equation II, International Journal of Mathematics,27(2016), (17 pages).
Tiền ấn phẩm
1IMH20171204, Slawomir Dinew, Đỗ Hoàng Sơn, Tô Tất Đạt, A viscosity approach to the Dirichlet problem for degenerate complex Hessian type equations.
2IMH20170602, Đỗ Hoàng Sơn, Some properties of maximal plurisubharmonic function.