Bài giảng viện

Tháng 9 2015

Bài giảng viện
Cryptocurrencies
Người báo cáo: Giáo sư Neal Koblitz (University of Washington, Department of Mathematics)

Tháng 8 2015

Bài giảng viện
From linear recurrences to non-archimedean geometry
Người báo cáo: Prof. F. Loeser, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France

Tháng 4 2015

Bài giảng viện
Polynomial functors in algebra and topology
Người báo cáo: L. Schwartz, Univ. Paris 13, France

Công bố khoa học mới