Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 19 Tháng 10 2018
Thứ sáu 19 Tháng 10 2018
09:30 

Bài giảng viện
Very weak solutions to wave equation
Báo cáo viên: Giáo sư Michael Ruzhansky (Imperial College, London)

10:45 

Bài giảng viện
Topology of 4-Manifolds-How to construct 4-Manifolds
Báo cáo viên: Giáo sư Jongil Park (Seoul National University)

Công bố khoa học mới