HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 2 2024 - 25 Tháng 2 2024

Xêmina Xác suất và thống kê
Metastable limit theorems in chaotic dynamical systems near statistical bifurcation points
Speaker: Yushi Nakano (Tokai University, Japan)

19 Tháng 2 2024 - 25 Tháng 2 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới