HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

24 Tháng 6 2024 - 30 Tháng 6 2024

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề về đa tạp Fano chiều thấp
Người trình bày: Nguyễn Thị Ánh Hằng

24 Tháng 6 2024 - 30 Tháng 6 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới