WEEKLY ACTIVITIES

May
June 2020

Seminar on Differential Equations
Liouville type theorems for stable solutions to the fractional Gelfand equation
Speaker: Nguyen Van Hoang

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Computational Geometry
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Algebra and Number Theory
Cubic points on quartic curves
Speaker: Nguyan Xuan Tho

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How signatures affect expected return and volatility: a rough model under transaction cost
Speaker: Lưu Hoàng Đức (IMH-VAST and Max Planck Institute)

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Algebraic Geometry
Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Về một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo II.
Báo cáo viên: La Văn Thịnh ( Học viện Tài chính)

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
Finite-time stabilization of stochastic systems with time-delay
Speaker: T Saravanakumar

Seminar on Analytic Geometry
C*-đại số các toán tử liên tục trên không gian Hilbert
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Algebra and Number Theory
Classification of Lipschitz simple function germs
Speaker: Nguyen Xuan Viet Nhan

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị (phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Speaker: Pham Viet Hung

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Public Lecture
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Seminar on Analytic Geometry
Jordan decomposition of singular differential operators.
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Speaker: Nguyen Huyen Muoi

Seminar on Computational Geometry
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Algebra and Number Theory
Equivariant motivic integration for formal schemes II
Speaker: Nguyen Hong Duc

Seminar on Analysis
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Speaker: Do Hoang Son

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Connection problems and size of graphs
Speaker: Doan Duy Trung

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Variational formulation for degenerate and nonlocal PDEs
Speaker: Asst. Prof. Dương Mạnh Hồng (Birmingham )

Seminar on Algebraic Geometry
Integration of Differential Forms
Speaker: Nguyen Khanh Hung

Seminar on Algebraic Geometry
Kahler Differentials
Speaker: Pham Khoa Bang

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Analytic Geometry
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Computational Geometry
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.p)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Algebra and Number Theory
Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras
Speaker: Tran Giang Nam

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Speaker: Doan Duy Trung

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Speaker: Phí Tiến Cường (Nice-France)

Seminar on Algebraic Geometry
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Speaker: Pham Thi Huong

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Computational Geometry
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Speaker: Nguyen Thi Le

Seminar on Analytic Geometry
The Gelfand–Naimark Representation I
Speaker: Ho Minh Toan

May
June 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today