WEEKLY ACTIVITIES

Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h20, Thứ 3 ngày 30/6/2020

Địa điểm: P.612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong buổi seminra này, chúng tôi trình bày một số kết quả về điều kiện cần cực trị bậc một và bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ được cho bởi các phương trình vi phân thường với ràng buộc hỗn hợp.

Back