WEEKLY ACTIVITIES

C*-đại số các toán tử liên tục trên không gian Hilbert
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h, thứ Ba, 9/6/2020

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học,

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về Toán tử liên tục trên không gian Hilbert.

Back

New Scientiffic Publications