WEEKLY ACTIVITIES

Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

Thời gian: 9h-11h, Thứ 6 ngày 19/06/2020

Địa điểm: Phòng 302 A5, Viện Toán học

Back