WEEKLY ACTIVITIES

Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Thời gian: 14h-16h Thứ 6, 26/06/2020

Địa điểm: Phòng 302, A5, Viện Toán học

Back