WEEKLY ACTIVITIES

Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 2 tháng 6 năm 2020

Tóm tắt: Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng được trình bày trong báo cáo này cùng với thuật toán và thực thi trên máy tính.

Online via google meet:
https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio
Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Back

New Scientiffic Publications