Tháng 8 2019

Xê mi na Đại số
Constacyclic codes with finite chain ring alphabets: algebraic structures, distances, and applications
Báo cáo viên: Đinh Quang Hải (Kent State Univ.)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới