Tháng 12 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
A brief walk through Integration By Parts for stopped diffusions
Báo cáo viên: Prof. Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan University, Japan)

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in the frog model.
Báo cáo viên: Cấn Văn Hảo

Tháng 10 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
On the probability distribution of product of powers in compact Lie groups
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Geometry of conjunction set of smooth Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Tháng 8 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
Parameter estimation and interpretability in Bayesian mixture models
Báo cáo viên: Nguyen Xuan Long (University of Michigan)

Tháng 6 2019
Tháng 5 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
Introduction to Bernstein copula and B-spline copula
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Tháng 3 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behaviors of stochastic epidemic models with jump-diffusion
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Diệu (Đại học Vinh)

Xêmina Xác suất và thống kê
Edgeworth expansion and its applications
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Tháng 2 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
On the conjunction probability of smooth Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Tháng 1 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
Structural stability under random perturbation
Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới