Tháng 10 2023

Xêmina Xác suất và thống kê
Epidemiology and evolution of infectious diseases in a periodic environment
Người báo cáo: Khổng Văn Hải (Univ. Nantes, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
A Multi level method to study the law of the supremum of a stable process
Người báo cáo: Prof. Arturo Kohatsu-Higa (Univ. Ritsumeikan, Japan)

Tháng 10 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng