Tháng 3 2023

Xêmina Xác suất và thống kê
Fluctuation of mean field spin models
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorems of self-normalized sums and series
Người báo cáor: Nguyễn Chỉ Dũng (Viện Toán học)

Tháng 3 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới