Tháng 9 2022

Xêmina Xác suất và thống kê
Introduction to Malliavin calculus
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Percolation on graphs with polynomial growth
Speaker: Sébastien Martineau, Sorbonne Université (Jussieu, Paris 6)

Tháng 9 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới